Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand der windingen is niet grooter dan één honderdste mM., zoodat men gemakkelijk inziet, welke hooge eischen aan de wikkelmachines gesteld moeten worden.

De spiraal kan op verschillende wijzen in de lamp worden bevestigd. Fig. 29 toont eene veel gebruikte uitvoering.

De lamp wordt geheel op dezelfde wijze behandeld als de vacumlampen; nadat zij luchdedig is gepompt, wordt zij, alvorens men haar van den stengel afsmelt, met gas gevuld.

De gasvulling moet aan buitengewoon hooge eischen voldoen. Kleine sporen van sommige verontreinigingen kunnen de lamp in zeer korten tijd te gronde richten. De gasbereiding is dan ook een der moeilijkste problemen van de fabricage der halfwattlampen.

Argon en stikstof zijn de meest geschikte gassen voor het vullen der lampen. Het eerste is een der zoogenaamde edelgassen, die in geringe hoeveelheid in de atmosfeer voorkomen. Zij zijn één-atomig en gaan met geen enkele stof chemische verbindingen aan. De atmosfeer bevat vrij veel argon, ongeveer 1%; toch is de aanwezigheid er van lang onopgemerkt gebleven, tot Rayleigh en Ramsay het in 1894 aantoonden. Voor de bereiding in het groot gebruikt men vrijwel uitsluitend de cryogene methode, waarbij het argon door gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht van de zuurstof en de stikstof gescheiden

Sluiten