Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnigen toestand als provincie van Nederland en als lid van den Duitschen Bond (1867).

De opheffing was feitelijk in ons voordeel; want er kon nu nooit kwestie meer van zijn dat Nederlandsche soldaten verplicht zouden zijn in een door den Noord-Duitschen bond te voeren oorlog met de Duitschers samen te strijden.

De toestand was veel zuiverder geworden. Maar de vernedering van Frankrijk beroofde ons van een eventueelen bondgenoot, indien het Bismarck's politiek mocht worden, von Treitschke's denkbeeld te steunen. Op Engeland viel te land niet te rekenen. Maar aanhechting van „Holland" lag niet in de bedoeling van von Bismarck. En de door „Holland-" geuite vrees daarvoor, beantwoordde hij met het bekend gezegde: „Holland zal zich zelf annexeeren".

Toch was Nederland's positie eenigermate zorgelijk. Tusschen drie groote, militair-krachtige mogendheden, op elkander naijverig, moest het trachten zorgvuldig, maar niet angstvallig zich buiten de verwikkelingen te houden, die zijn onafhankelijkheid of het bezit zijner koloniën zouden kunnen bedreigen. (Blok).

In werkelijkheid was de toestand onrustbarend — voor wie oog had voor het wereldgebeuren. België's neutraliteit was door de Mogendheden gewaarborgd. (Wat dat beteekende is in 1914 gebleken). Maar de handhaving van Nederland's onafhankelijkheid was in 1839 aan Nederland zelf overgelaten.

Dat alleen-staan was in onze gansche Historie iets nieuws. Want zelfs in de krachtigste periode der oude Republiek — en later nog veel meer — bestond de kunst van den Hollandschen staatsman in de kunst verbonden te sluiten ter beveiliging van het vaderland tegen aanvallen van een overmacht. En die overmacht bestond na 1870 niet meer in het Zuiden — doch in het Oosten.

Maar voorloopig had de leider van Duitschland's politiek te veel te doen met de consolideering van zijn nieuwe schepping, om het ons bizonder lastig te maken. Al toonde hij o.a. bij de onderhandeÜngen over het Zalmtractaat (1885)

Sluiten