Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoekers te wederstaan, en deden dan ook maar best, zoo goed en zoo kwaad als het ging, aan de indringers te verkoopen en te verruilen, wat ze van waarde in het pelswerk van hun land bezaten. Hunne aanrakingen met den vreemdeling bleven echter niet bij koopmanschap alleen. Welhaast wordt het doel der indringers nog iets anders: hèt wordt gebiedsuitbreiding ter wille hunner heerschers in het verre Westen, de tsaren van Rusland.

In 1640 was te Jakoetsk aan de Serra een nieuw woiwodeschap als steunpunt voor verdere ontdekkingen en veroveringen in Oost-Siberië gesticht. Drie jaar later vertrok van daar met 90 zijner manschappen de kozakken-hetman Pojarkof, gaande het Stanowoi-gebergte in. Allen hadden sneeuwschoenen aan de voeten, hunne wapens en de verdere benoodigdheden voor den tocht in sleden meevoerende. Na eene moeilijke reis tot aan de rivier de Zeja moest men halt houden en ter plaatse overwinteren. Zestig van Pojarkof's mannen stierven van koude en ontbering. Met de overlevenden voer hij in 't voorjaar de rivier af en weldra bereikte hij, als de eerste Europeaan, den machtigen Amoer-stroom. Onze koene avonturiers bouwden zich eene nieuwe boot en het gelukte hun den mond der rivier te bereiken. In den zomer van 1646 waagden ze zich zelfs op de Ochotkische. zee, maar leden schipbreuk bij den mond van den Oelja. överland keerden ze het volgende jaar terug en bereikten na eene afwezigheid van eenige jaren Irskoetsk, van waar ze vertrokken waren. Het is deze merkwaardige tocht geweest, die reeds de aanleiding werd tot de verovering van het Amoergebied. Jerofei Chaborof, de hetman der kozakken, toog in 1650 den Amoer in zijn bovenloop langs, raakte bij Oerka in gevecht met de inboorlingen, die hij natuurlijk overwon, en ontmoette later een legertroep der Chineesche mandsjoe's, wier kracht hij eveneens brak. Eene reeks van jaren duurde van nu af aan de strijd met deze Chineesche soldaten, en 't einde was toen nog, dat Rusland in 1689 voor eenigen tijd al zijne veroveringen prijs moest geven. Het eenige steunpunt, dat de Russen in deze vergelegen streek vooreerst

Sluiten