Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behielden, was Petropawlowsk op Kamtsjatka, de voor een • groot gedeelte des jaars met ijs bedekte en dus onbruikbare havenplaats. Maar men wist althans den weg. En behalve Kamtsjatka werden nog, op bevel van Peter den Groote, de Koerilen bezet (1720), zoodat nu de padvinders van het Russische rijk zoo ongeveer tot voor de deur van Japan aangekomen waren, het land, waarmee in de 20ste eeuw de strijd om de hegemonie in Mandsjoerije en op Korea gevoerd zou moeten worden.

Een heelen tijd heeft het geduurd, voordat de beide, in 1720 buren geworden, landen tot eene grensregeling kwamen. Eerst bij verdrag van IJsdo (gesloten 14/26 Januari 1855) werd bepaald, dat eene lijn, tusschen de eilanden Itoerp en Oerop loopende, zou aanwijzen, tot hoever de Russische ter eene en de Japansche heerschappij ter andere zijde zich zouden uitstrekken. Omtrent het eiland Sachalin werd toen mede eene overeenkomst getroffen, het zou onder condominion van de beide mogendheden komen. Thans is, sedert den vrede van Portsmouth in 1905, de noordelijke helft Russisch, de zuidelijke Japansch. De 50ste breedtegraad is de grens.

Evenwijdig met de veroveringstochten der Russische kozakken loopen de ontdekkingsreizen der wegbereiders in de Siberische landen, langs zijne riviermonden en kusten. Niet zelden zijn de ontdekkers tegelijk de veroveraars, en omgekeerd. Reeds in J639_/bereikten de eerste kozakken over Jakoetsk de Ochotkische zee, en in 1640 waren zij aan het Baikalmeer. Ongeveer gelrjktndig met de aankomst van een Nederlandsch schip op Sachalin, voer een Russisch vaartuig den Amoer op; 1644. Vier jaren later zeilde de kozak Desjnef, van den mond der Kolyma uit, langs de Aziatische Oostkaap tot aan Anadir. Ook met China was Rusland eindelijk in 1689 tot een contract gekomen, toen bepaald werd, dat het Jablonoi-gebergte de grens zou zijn tusschen het Chineesche en het Russische gebied. Niet veel later, in 1697, waren de kozakken voor 't eerst op Kamtsjatka aangekomen.

Ter wille van de ontdekkingsreizen langs Siberië's noord-

Sluiten