Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was: de Russen hebben geen aanleg tot volhardend, alle krachten inspannend en doelbewust beschavingswerk. Zij hebben kans gezien hunne veroveringen in Azië, — met gemiddeld 52.000 kilometer in 't vierkant per jaar nog wel — uit te breiden, tot ze, vereenigd met hun Europeesch rijk, in aHes een gebied in hun bezit hadden van 22.600.000 Q kilometer, waarvan Siberië alleen 12.460.000 □ kilometer bedraagt, dat is IV* maal de oppervlakte van ons heele Europa. Voor dit gansche uitgestrekte gebied stond het met slechts 3 millioen zielen in de bevolkingsstatistiek van 1850 aangeteekend.

Als een voorbeeld met hoe weinig gevolg de Russische regeering hare veroverde landstreken zich ten nutte wist te maken, noemt men gewoonlijk Aljaska. Dit Amerikaansdhe schiereiland was in 1785 door de Russen in bezit genomen, maar men achtte het een langen rijd waardeloos; en in de dagen van geldnood, gedurende den Krimoorlog, (1854) bood men het te koop aan Amerika. Eerst in 1867 ging de verkoop eindelijk door en werd het gedeelte vasteland, met al de eilanden er omheen, voor 7 millioen gouden roebels aan de Vereenigde Staten overgedaan. Staatssecretaris Seward schreef toen: „de zeven millioen, die we voor Aljaska te betalen hebben, werden Rusland feitelijk slechts gegeven tot dekking zijner kosten in de ons vriendschappelijke vlootdemonstratie, die Rusland tijdens onzen burgeroorlog hield om de vijandige tusschenkomst van Frankrijk en Engeland te verhinderen". Niet vele jaren later echter, nadat de landstreek in Amerikaansch bezit was overgegaan, bleek toen, in hoe hooge mate ze winstgevend was voor haar nieuwen bezitter. In één jaar, m 1905, bracht ze niet minder dan 150 millioen dollars op.

Het gaat echter niet aan, alleen aan Amerikaansch beter inzicht in koloniale zaken deze millioenen-inkomsten toe te schrijven. Waar een nieuw goudland als dat van Klondike wordt ontdekt, komen de onverwachte millioenen als het ware van zelf. Maar toch; dat men in Rusland zelfs geen vermoeden had van hetgeen Aljaska kon beteekenen als mijngebied, dit is misschien een bewijs van onvolkomen onderzoek.

Sluiten