Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lengte van 90 graden een groot vastelandsgebied, het Siberische land met groote droge koude in den winter, bij brandende hitte in den zomer. Maar deze hitte wordt zeer getemperd door de koele nachten, gevolg van den onbewolkten hemel. Eenigszins gelijkvormig met het klimaat van Britsch Canada is deze streek. Te Winnipeg, het Canadeesche tarweland, heeft men eene winterkoude van — 20.5°, en evenzoo te Irkoetsk aan 't Baikalmeer van — 20.8°. Een verschil is nog, dat de hevige winden en sneeuwstormen van Canada er zeldzamer voorkomen.

Gaan we echter 10 graden noordelijker, dat is tot op eene breedte van 60° (die van St.-Petersburg), dan komen we in eene Siberische streek van zoo strenge en langdurige vorst, dat de zomers te kort zijn om den grond tot op eene behoorlijke diepte voor den graanbouw te ontdooien. Gaat men echter zuidelijker, dan komt men aan eene breede strook, die, evenals de bodem van 't Canadeesche land bij Winnipeg, den graanbouw veroorlooft. Voor de teelt van vruchtboomen, en voor alle gewassen, die gedurende den winter in den grond moeten blijven, is de strook echter niet geschikt. In dit opzicht komen èn Siberië èn Canada ten achteren bij eene derde korenschuur der wereld, Argentinië, dat behalve een graanland tevens een vruchtenland is. Maar voor 't overige kan men zeggen, dat de meergenoemde Siberische landstreek aan haar zomer van drie maanden genoeg heeft om het graan in de ontdooide bovenkorst van den grond tot volle rijpheid te brengen. Een thermometerstand van 40° R. komt ter breedte van den Siberischen spoorweg regelmatig iederen zomer voor. Een groot nadeel is echter — maar dit geldt in zekere mate ook voor Canada — dat er jaren zijn, waarin de oogst mislukt. De hoeveelheid neerslag uit den dampkring kan zoo gering zijn, en de nachtvorsten kunnen zoo lang in 't voorjaar aanhouden of zoo vroeg in 't najaar optreden, dat het koren niet opschiet of niet tot volle rijpheid komt, en dan zijn zaaikoren en arbeid verloren.

Er is echter een groot voordeel aan deze zelfde landstrook verbonden. Dat voordeel is de zeer vruchtbare grond, de

Sluiten