Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij moet zijn eigen uitrusting, uniform en paard, meebrengen en de regeering verschaft hem zijne wapens, een ,,sjasjko' of sabel, soms eene lans, een karabijn en een zweep, de nogaika. De kozak voelt zich dus in de eerste plaats soldaat, oorlogsman. Te allen tijde ligt zijne uitrusting gereed en staat zijn paard klaar om met hem te kunnen aantreden, zoodra de hetman hem oproept. Langzamerhand ontstonden op de oude grensstations tevens de kozakkendorpen, de stanitza's. Maar er is groote scheiding tusschen eene gewone boerennederzetting en eene stanitsa. In 't dorp woont geen kozak, in de stanitsa geen boer. Een kozakkenkind dient in het kozakken-regiment, een boerenzoon heeft zijn nommer bij de Russische linietroepen. Huwelijken tusschen dorpsfamiliën en stanitsamenschen komen zelfs maar zelden voor. Maar de kozakken zijn er altijd trotsch op geweest voor „de trouwste dienaren van den Tsaar" te boek te staan!

In Siberië hebben de kozakken ruimte van landbezit. Met name aan de rivier de Irtisj is eene ruim 10 kilometer breede strook van den rechter oever, van 't Saissanmeer tot aan Omsk, voor de kozakken uitgelezen. Daar wonen geen boeren. Wel aan den linkeroever, waar de zoutsteppe tot dicht bij de rivier voorkomt. Op Oud-russische wijze is de grond, bij de instelling der stanitsa, ingedeeld: ieder dorp krijgt als gemeente-eigendom eene oppervlakte van 30 desjatienen (ongeveer 30 hectaren) voor ieder mannelijk gemeentelid, en nog eenmaal diezelfde oppervlakte als reserve. Wat er na deze verdeeling nog overblijft, is ter beschikking van het legerbestuur; daarvan ontvangen de hoogere kozakken-officieren, die buiten het dorpsverband staan, rijkelijk hun deel.

Er zijn kozakken-huishoudens, die 1 50 en meer desjatienen uitmuntend akkerland bezitten, — want ook de kleinste knaap in het gezin komt op voor 30 desjatienen — behalve het deelrecht op de weide van het reserveland.

In de gemeente zelve heerscht nog, als op Java, het gemeenschappelijk grondbezit, de Russische m i r: iedere familie heeft recht op zooveel land als, te rekenen naar de verhouding harer mannelijke leden en die van heel het dorp,

Sluiten