Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgestrekte Amerika, waarvan zij slechts een rand aan den Atlantischen Oceaan bezette. Het grootste deel van NoordAmerika moest eigenlijk nog worden „ontdekt".

De jonge Republiek moest nog „continentale macht" worden, vóór zij, in 1895 voor het eerst een wereldpolitiek zou kunnen voeren, die diametraal stond tegenover hetgeen de „Vader des Vaderlands" voor het land dat zijn liefde in zoo hooge mate bezeten had, noodzakelijk had geacht.

Dien groei te beschrijven eischt meer dan eene opsomming van het aantal Staten dat zich vormde. Daarbij hoort ook een blik op de vorming van de Amerikaansche samenleving, die zoo hemelsbreed verschilt van de eenvoudige burgers, die den vrijheidskamp volbrachten. Tevens moet de geweldige economische en industrieele macht der V. S. in hare wording niet worden overgeslagen. Zonder die macht toch zou de imperialistische politiek van „Uncle Sam" zonder beteekenis zijn. Het rassenvraagstuk vraagt in een dergelijke beschrijving, hoe vluchtig zij in eene brochure als deze ook wezen moet, ernstige aandacht in een korte beschouwing omtrent de inwendige politiek.

II. Allereerst dus de vermeerdering van het grondgebied der onafhankelijk geworden koloniën op het groote continent, dat van den Atlantischen Oceaan tot den stillen Oceaan, en van de Canadeesche grenzen tot Mexico de machtige Republiek der V. S. eenmaal zou zien heerschen.

Nadat door de constituiie van 1789 de staatkundige eendracht was verkregen, die de zelfstandigheid der afzonderlijke Staten in hooge mate eerbiedigde, begon de energieke bevolking zich te verspreiden.

Die uitbreiding bestond vooreerst uit de aanhechting van nieuwe Staten, gevormd door, uit de oude kolonies uitgetrokken farmers; uit verovering of koop van het gebied door Europeesche Mogendheden of Indianen bezet. Eerst later kwam verovering op Amerikaansche Zuster-republieken.

Sluiten