Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Occupés uniquement jusqu'aujourd'hui du soin d'enrichir, „les Américains ont dédaigné les sciences, la littérature et „les arts . . . ne leur demandez ni peintres, ni sculpteurs, ni „architectes, comme ils n'ont eu besoin d'ingénieurs, ils out „méprisé tout ce qui fait la gloire et 1'éclat d'une nation". (Mémoires).

Hoewel minder dan toen, is deze opmerking ook thans nog in het algemeen juist, al trachten de burgers der V. S. door het stichten van op buitengewoon groote schaal ingerichte universiteiten, sterrewachten en zeer talrijke openbare bibliotheken hunne belangstelling in de geestelijke dingen te bewijzen. Ook maakt het feit van het bestaan van 150 christelijke secten den indruk, dat het kerkelijk leven niet wordt verwaarloosd. Men beweert daarbij dat van allen de R. C. Kerk de meeste proselieten maakt.

De Europeaan, die de V. S. bezoekt, komt tot de opmerking dat daar de verschillende beschavingstrappen niet, zooals in de Oude Wereld, zich verticaal verdiepen, maar horizontaal naast elkaar liggen. Wanneer men geestesbeschaving, rijkdom, arbeidsverdeeling, enz. grafisch kon uitbeelden, zou men die gebieden kunnen onderscheiden, die van het Oosten naar het Westen aan intensiteit en beteekenis afnemen. Bevolkingsdichtheid en industriegebieden hangen daarmede nauw samen. Dichte bevolking en hooge beschaving gaan samen, evenals geringe bevolking en eenvoudige, op de onmiddellijke behoeften gerichte, levenspraktijk. Er zijn natuurlijk daarop uitzonderingen. In het Oosten is de Europeesche cultuur het best bewaard gebleven. Naar mate men meer naar het Westen gaat, wordt die cultuur meer en meer veramerikaniseerd. De jeugd van Staat en Gemeente treedt dan meer en meer te voorschijn. Steeds duidelijker wordt het gebrek aan vroeger opgezamelden rijkdom, wat ten gevolge heeft dat de menschen niet meer karakter, rustige ontwikkeling, onzelfzuchtig dienen van het algemeen belang, maar alleen het spoedig rijk worden op prijs stellen. De secessie-oorlog heeft in het Zuiden de planters-aristocratie, die aan de Unie eens de beste staatslieden en veldheeren gaf, geheel vernietigd. In hare plaats

Sluiten