Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het spreekt van zelf dat een dergelijke toestand grooten invloed heeft op het karakter van de ambtenaren. Het komt er op aan zooveel mogelijk van de gelegenheid te profiteeren. Diefstal en bedrog met Staats- en Gemeentegelden zijn dan ook tot een bepaald systeem geworden, waaraan duizenden deelnemen. Het is bekend dat belangen der Gemeenten, vooral onder deze wantoestanden, dikwijls schromelijk slecht behartigd worden. Afdoende middelen om dit kwaad te genezen schijnen nog niet gevonden. Evenzoo schijnt de invloed door de machtige trusts uitgeoefend op de wetgevende lichamen niet altijd het licht te kunnen velen. Of dat altijd zal blijven voortduren of dat het slechts een voorbijgaand verschijnsel is, kan niemand zeggen. De Amerikaan pleegt tegenover geweldige kwalen geweldige middelen aan te wenden. En het is dus niet uitgesloten dat de noodzakelijkheid den Amerikanen dwingt hun politiek verkiezingssysteem te herzien. Aan sommige euvelen is reeds voor een gedeelte — maar niet in beginsel een einde gemaakt.

De inwendige politieke geschiedenis der V. S. Tot het uitbreken van den Secessieoorlog is de inwendige politiek der V. S. eigenlijk in hoofdzaak beheerscht door het slavenvraagstuk. Toen van het behoud of van de afschaffing der slavernij een politiek partij-programma werd gemaakt, stond de crisis voor de deur. Het noorden wilde de slavernij niet, het zuiden wilde er geen afstand van doen —- kon er geen afstand van doen zooals het beweerde zender zelfmoord te plegen — en dreigde met jjfecheiding uit de Unie. Feitelijk was het de botsing van de beschavings-opvattingen van twee rassen. Het noorden Germaansch of Engelsch en Protestant, het zuiden SpaansdT of Fransch en Katholiek (Driault et Monod). Die beschavingsopvattingen waren voor een groot deel ook ontstaan door de verschillende levenswijze. De bewoners van het noorden leefden voornamelijk van landbouw, nijverheid en handel. Zij onderhielden een levendig verkeer met andere natiën in de havensteden. De zuidelijken waren uitsluitend planters, die geheel andere denkbeelden koesterden dan de noordelijken. Naarmate de Unie zich uitbreidde

Sluiten