Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Unieschuld was geklommen tot 6 milliard dollars. Maar vier millioen slaven kregen de vrijheid. Daartoe was in 1863 door de noordelijken, die zeker van hun zaak waren, reeds het besluit genomen. In 1865 moest dat besluit worden uitgevoerd. Lincoln, opnieuw tot President gekozen, beleefde de uitvoering niet. Hij werd doodgeschoten en zijn moordenaar meende met tirannen-moord (sic semper tyrannis) een verdienstelijk werk te hebben verricht. Jefferson Davis had de vlucht genomen, doch werd, na eenige jaren, weder in vrijheid gesteld.

De uitvoering van Lincoln's levenstaak gaf, ook in 1865, nog tot nieuwen strijd aanleiding. Vice-President Johnson wenschte de Zuidelijke Staten weder op den ouden voet in den bond te brengen. De staatkundige positie der negers wilde hij slechts langzaam regelen. Het Congres evenwel besliste anders. De negers werden niet alleen vrij verklaard," maar ook in staatsrechtelijken zin met de blanken gelijk gesteld. ~~ De Zuidelijke Staten moesten, als overwonnen, daartoe — hunne toestemming geven. Theoretisch was dus de slaven-kwestie opgelost. Maar nog zeer lang heeft het geduurd voor alle moeilijkheden, die uit den radicalen maatregel voortsproten, waren overwonnen.

Met de oplossing van de kwestie der slavernij was ook feitelijk het grootste geschilpunt der binnenlandsche politiek verdwenen. Het politieke leven in de V. S. daalde tot een laag peil. Wel bleven de namen der twee hoofdpartijen: republikeinen en democraten de bevolking in twee *» groote deelen splitsen. Maar er waren eigenlijk geen groote beginselen meer, die bij groote vraagstukken van algemeen belang, het tegenover elkaar konden stellen.

Nieuwe partijvorming geschiedde niet. De weinige reeds opgenoemde die ontstonden, konden eigenlijk den naam van staatspartijen niet dragen.

Hoe „politiek" ook aangelegd, kon het niet uitblijven dat de belangstelling van de massa in de publieke aangelegenheden zeer gering werd. In de eerste plaats was dat een gevolg van afmatting en onverschilligheid, die een reactie

Sluiten