Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brak, waarbinnen Japan zich sinds het verschijnen van Europeanen in de Oost Aziatische wateren uit zelfbehoud had teruggetrokken. Nog in 1893 had Cleveland de inbezitneming der Hawal-eilanden geweigerd. In 1898 was zij een voldongen feit. De tusschenkomst op Cuba voerde tot den oorlog met Spanje. Het vredestractaat van Parijs wees aan de V. S. toe: Cuba, Porto Rico, Guam en de Philippijnen. Cuba zou zelfbestuur krijgen; maar het overige werd, zij het dan ook op de Philippijnen met eenigen strijd: kolonie van de V. S. Zoo vormde de Noord-Amerikansche Republiek een: non contiguous territory", dat 27 °/o van de oppervlakte van het moederland groot was.

De oplossing van het Kanaalvraagstuk opende vergezichten van geheel anderen aard. De oorspronkelijke bedoeling in 1850 was, zooals reeds werd vervuld, afsluiting van het gebied der V. S. op het Noordelijk Amerikaansch contigent. Vijftig jaren later was het doel met een dergelijk kanaal geheel anders. De steeds stervende onderneming van De Lesseps moest, volvoerd, aan de vloten der V. S. gelegenheid geven om snel van den Atlantischen Oceaan naar den Stillen Oceaan te stoomen en den reusachtigen omweg om ZuidAmerika en Kaap Hoom te vermijden. Hoe reusachtig die omweg was, bleek in den zee-oorlog met Spanje.

Het is bekend hoe Rooseveld in 1903 den Staat Panama schiep. Hij had dat niet kunnen doen, zonder zeker te zijn geweest van de instemming van het Amerikaansche volk. Na den oorlog met Spanje werd in de V. S. de imperialistische politiek populaS\"~Een Amerikaansche geleerde vertelt dat in het begin van 1900 een der vreemde gezanten te Washington de volgende opmerking maakte: „ik ben nog niet lang in Amerika geweest, maar ik heb er al twee landen gezien, de V. S. van vóór den oorlog en de V. S. van na den oorlog". Die opmerking was volkomen juist. In breeden kring was, na den oorlog met Spanje, de overtuiging gevestigd, dat de rijd gekomen was het isolement te verlaten. Dat de' V. S. een rol moesten spelen op het wereldtooneel, dat een land van die grootte en die economische beteekenis zich

Sluiten