Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oog geslagen op het groote zuidelijk deel van „Amerika". Het vormt toch met zijn onmetelijke rijkdommen, tropisch en sub-tropisch klimaat en zijn onontwikkelde bevolking een van de grootste vragen der wereldtoekomst. Steeds ernstiger worden de blikken die de „economische wereldveroveraars" op dit werelddeel werpen. Zij hebben daarbij echter te doen met de concurrentie van Europa — en met een langzaam ontwakenden weerstand der Zuid-Amerikanen zelf. In de V. S. is daarom reeds twintig jaren geleden door de Pan-amerikaansche beweging gestreefd naar een vereeniging met Zuid-Amerika in den geest van Engeland en zijne „Dominions". Daartoe worden dezelfde middelen aangewend, als door Engeland. Zoo werden pan-amerikaansche congressen gehouden te Washington (1889); te Mexico (1901); Rio de Janeiro (1906); Buenos Aires (1910). De straal van den cirkel wordt daarbij dus steeds grooter. Bovendien bestaat sedert 1891 te Washington een permanent centraalbureau (Pan-American Union), dat zich als „geographisch middel" ten doel stelde het bouwen van een spoorweg van New-York naar Buenos Aires (Pan American Transcontinental Railway): het grootste spoorweg-ontwerp der wereld. De V. S. hebben bovendien met Brazilië een voorkeurtarief gesloten en het ligt in hunne bedoeling nu het Panama-kanaal voor het verkeer geopend is (1915) directe stoomvaartlijnen op de Oostkust van Zuid-Amerika geldelijk te ondersteunen.

Europa heeft evenwel nog in Zuid-Amerika zijn handelsmonopolie en zijn algemeene economische positie is zoowel westelijk als oostelijk nog onaangetast voor zoover de gevolgen van den oorlog zich niet hebben doen gevoelen.

Er is echter in de houding van de meeste Staten van Zuid-Amerika eenige verandering gekomen. Opgeschrikt door de ruwe aanvallen door de V. S. op Spanje, C o 1 u m b i a en Mexico hebben Argentinië, Brazilië en Chili een soort van bond gesloten. De A-B-C-Alliantie. Blijkbaar gevoelden zij geen lust de heerschappij van Europa, die zij hebben afgeschud, te laten vervangen door de voogdij

Sluiten