Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijds. Zonder twijfel ondervindt ook Europa de beteekenis van hunne expansieve Staatkunde. De toestand van het oogenblik wordt natuurlijk voorbijgegaan. De V. S. zijn tegenover de Centralen in hoofdzaak niet verder dan tot bedreigingen, ontworpen reusachtige krijgsvoorbereidingen, het bezetten der Azoren en het leenen van ontzettend hooge sommen aan de leden der Entente. Dat de V. S. vroeger niet schroomden in het oude werelddeel hunne belangen te verdedigen of in te grijpen, blijkt b.v. uit het feit dat in het begin der XlXe Eeuw reeds, Amerikaansche oorlogsschepen, Algiersche en Tunische Zeeroovers tuchtigden, wegens het aanvallen van Amerikaansche koopvaardijschepen. Over het algemeen bewaarden de V. S. echter eene gereserveerde houding. Nog in 1906 spraken de V. S., ofschoon toegetreden tot de partijen, die de Algeciras-akte sloten, van hunne „traditioneele buitenlandsche politiek, die hen verbood zich in zuiver Europeesche aangelegenheden te mengen". Nochtans bestond ook vóór 1910 een toenemende lust tot ingrijpen. Dat bleek b.v. in 1903 en later in 1911 naar aanleiding van het Jodenvraagstuk in Rusland. „Op den duur" — zegt een der bij uitstek deskundige schrijvers — kunnen de V. S. zich niet van dat ingrijpen onthouden, daar hunne bevolking voor een zoo groot deel uit Europeesche elementen bestaat". En hij maakt zelfs de opmerking dat de V. S. eigenlijk geen grenzen kennen voor hunne „responsability". Een bevestiging dus van de waarschuwing van den scherpzinnigen voormaligen Bisschop van Autun de groote Staatsman van het Napoleontische tijdperk. Een Vereenigd Europa evenwel zou — gesteld dat binnen afzienbaren tijd die Vereeniging plaats had — zeer wel in staat zijn ernstige aanvallen der V. S. te weerstaan en het: „Europa voor de Europeanen" te handhaven.

Slot opmerking. Bij het beschouwen van de wording der V. S. yajLJirrijgevochten kolonie tot „wereldmacht" zien wij dat de V. S. daartoe denzelfden weg hebben bewandeld, als de oude wereldmachten. Even"aTs de oude wereldmachten hebben Bj[ zich koloniën aangeschaft: Hawaï, Portorico, de

Sluiten