Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een vterWdefd' standpunt.1) Wij k'Ufmen dit niet; voor de beooïdeeiing van karakterfouten hebben j raedesohoheren niet zelden een juisten takt en treffen zeer dikwijls met h'ün „bijnamen" de wondeplfek."2) '

Hoe ver stottd Galilei, wat betreft de genoemde istto.' duw4rden, ten achter bij coberwcus, van wiens bewonderenswaardige ootmoedigheid en bescheidenheid zijn grafschrift nog een heerlijk getuigenis aflegt! Zoo was COMÏRmcTJS, even gwré-t naar geest als naar hart, de man, die geroepen w»6, de voofoordeelen van 60 geslachten ten-spijt, een nieuw systeem in de wereld in te voeren zonder ook in het minst aanstoot te geven. „De Twister" daarentegen moest tegen datzelfde systeem' een strijd doen ontbranden. DaarmedeuTOn, leo wij geenszins de tegenstanders van Galilei verontschuldigen. Maar wij zijn overtuigd, dat het geschil vermeden of ten minste niet zoo acuut zou zijn geworden, als GalïL'EI met den t geest van CoperTnüCüs ook diens groote hart en dieps Duitsche oprechtheid bezeten had." 'ó)

Maar dit was de aard van Galilei niet. J „Galilei, welke vroeger uit vrees voor de bespottmg, die COPERlöCBrs had getroffen, zijn gevoelen:,over het zonnestelsel niet openlijk had kunnen uitspreken, vond m zijn astronomische ontdekkingen zulk een bewijskracht voor deze meening, dat hij haar, het koste wat het koste, zou verdedigen. De algemeene achting, welke hij genoot, vooral de ïoqge onderscheiding, hem te Rome te beurt gevallen, schonken hem hiertoe nieuwen moed. Eindelijk, hoezeer we ook aannemen,, dat hij door liefde voor de wetenschap tot deze openlijke verdediging van zijn leer werd aangedreven kunnen wij echter ons vermoeden niet geheel onderdrukken, dat zijne ijdelheid .hem de oogen deed sluiten voor de wezenlijke bezwaren, welke dit systeem, zooals hij het voordroeg, aankleefden, en dat diezelfde ijdelheid hem een voorname dnjtveer was om tegen de gewone denkwijze op te komen. ;

Dc bestrijders van Galilei, en wel zeer hevige en vinnige, bleven na het verschijnen van zijn Nuntius Siderius (1610) niet Uilir-Zijm; eersite tegen steevers wand hij onder zijn collega's, de Universiteitsprofessoren, welke zijn machtige slagen tegen de peripatetisclie philosophie niet konden verkroppen. De opschudding was guoot tusschen de aanhangers van AfclSTOTELES' wijsbegeerte en van het stelsel van PTOLOMEUS. Doch GALILEI

1) W. V. Geblèr, 1. c. p. 7- . , , . , c, cuimmen

2) G. ScHSMMMW, ^ko -mit ^ Stimmen aus Maria-Laaoh. 1878. XIV, p. 118.

8.J!G. SCSWEEMWSfN, 1. c p. 118. ('*§vl«'

*) De Katholiek, LM, p. 97-

Sluiten