Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ili. BESCHULDIGINGEN TEGEN DE KATHOLIEKE KERK.

Naar aanleiding dezer veroor-éeJJrJs; van galilei door de Inquisitie worden vooral vier besicIhluiBiigingen tegen de Katholieke Kerk aangevoerd.

A. : De Kerk is niet onfeilbaar.

B. : De Paus is niet onfeilbaar. .Jjj^ya^feii

C. : De Kerk is tegen den vooruitgang 'der wetensóHap.

D. : Galilei is een martelaar der wetenschap.

Rome, zoo bazelt men telkens nog, heeft in het proces van Galilei het stelsel van PytagORX? en copernicus veroordeeld. En toch is het gebleken, dat dit stelsel het ware Was. Rome heeft door de Inquisitie en de pijnbank gewetensdwang uitgtofïiénfl en de waarheid bestreden. Rome heeft door zijn tandcJijigen jegens Galilei niet alleen de onfeilbaarheid dér Ktik', maar ook die van den Paus bespottelijk gemaakt'. Hon 3erden rr.-d;n is Si<; lastei ir wetenschappelijke ooeken. :h -omans en brpchwrffs, in toercelspelen, in dagbladen en -jdsCftrLtt'ert t*erhflald. Al Idie fraaie beschuldigingen worden telkens nie:W gestoofd, opgedischt. Te Rome, nabij de villa Medicis, vroeger het verblijf van den gezant van Toscane, thans het paleis der Fransche Academie van schoone kunsten, staat een marmeren zuil, die een wereldbol draagt. Daarop leest men dit opschrift; „Dit paleis was de gevangenis, Waarin het Heilig Officie galileo Galilei deed opsluiten, schuldig de aarde rondom de zon te hebben zien draaien." ;

,,Onder de heroën der nieuwere wetenschap, wier naam steeds genoemd wordt, zoo dikwijls er spraak is van de gewaande belemmering, welke de Kerk aan vooruitgang en verlichting stelde, bekleedt wel de eerste plaats de Flórentifnsehe geleerde galileo GALILEI. Hij immers wordt gevierd als de martelaar, die viel onder de dweepzieke vervolging, der Inquisitie, als de held, die de vrijheid der wetenschap deed zegevieren over het gezag der Kerk, als de halfgod, welke aan iedereen, die zich verstouten

Sluiten