Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dedïgen. Als men al deze redenen" wit en weegt en zich' daarbij op het standpunt der Romeinsche Congregaties stelt, dan kan men de veroordeeling van Galilei niet goedkeuren, maar zeer goed verklaren en versehoonett.

3e. De Romeinsche Congregaties kunnen dwalen, zich vergissen, maar dat wil niet zeggen, dat zij' geen gezag hebben of dat men haar uitspraken in den wind kan slaan. Al zou een vader in het beoordeelen van een zaak ot feit zich vergissen, dan zijn de kinderen daarom niet ontslagen van den plicht om hem te gehoorzamen en behoudt hij het volle recht op hun gehoorzaamheid en onderwerping. De Romeinsche Congregaties moeten waken voor de zuiverheid des geloofs; alle gevaren voor de zuiverheid des geloofs afwenden; vraagstukken omtrent geloof en zeden onderzoeken. Wanneer nu een of andere leer, een of andere steHmg hun gevaarlijk voor het geloof toeschijnt, dan hebben zij bet volste recht om te verbieden, dat die stellingen geleerd worden en dan is ieder Katholiek verplicht daarnaar te luisteren, aan dat verbod zich te onderwerpen. Zulk een verbod is een maatregel van voorzichtigheid, welke men in de Kerk niét afkeuren, maar prijaien moet. Uit den aard der zaak is hij slechts voorloopig en tijdelijk. Blijkt later, dat men zich vergist heeft, dat het gevaar niet bestaat of opgehouden heeft, dan trekt de Kerk dat verbod weer in of houdt het van zelf op, omdat er geen reden meer is, Zoo ook was het verBod der Inquisitie en van den Index aan galilei om zijn gevoelen niet meer te leeren, een voorloopige maatregel van voorzichtigheid; zou dat gevpelen later uitgemaakt en bewezen worden, dan zou de Kerk natuurlijk er niets tegen hebben, dat het geleerd werd. Dit blijlft ook duidelijk hieruit, dat Galilei zijn leer wel als een hypp'U&eze mocht voordragen, dat Copernicus dit had mogen doen en dat vele geleerdten te Rome de leer van galilei aankleefden.

„De veroordeeling van Galilei en zijn wereldstelsel is zonder twijfel een betreurenswaardige misslag der Róomsche Congregatiën Doch welk is het korps van rechters of wetgevers of geleerden, dat er op roemen mag, gedurende zulk tijdsverloop niet meer of geen grootere dwalingen te hebben begaan? Het gezag der Roomsche Congregatiën heeft er

Sluiten