Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diaatvobr is geen enfcfel bescheid voorhanden. Hij deerde alleen het gevoelen der Congregaties, .vier beslissing rechtsireeksch uitsluitend galilei, zijn leeringen en handtelwijze betrof. Had de Paus als opperste leeraar der Kerk alle geloo vigen tot een geloofsakt willen verplichten, dan had dat door ontwijfelbare en openlijke kenteekenen, hetzij inwendige, me de uitspraak zelve verbonden, hetzij uitwendige, van het gebruik der Kerk afhangend, moeten blijken. Anders zou men gevaar geloojpen! hebben de persoonlijke gevoelens en zienswijze des Pausen met zijn plechtige en leerstellige uitspraken als Opperhoofd der Kerk te verwarren. Er is nu geen enkel dier kenöeekenen hier aanwezig. In hoeverre de Paus ook met de uitspraken der Congregaties gemoeid is geweest, hij heeft dus niet den wil gehad, alle geloovigen tot onderwerping te verplichten.

Derhalve, de veroordeeling van Galilei is niet in strijd met de onfeilbaarheid van den Paus.

„De dekreten der Congregatiën worden door den Paus goedgekeurd en bekrachtigd. Men moet echter een dubbele goedkeuring onderscheiden: de gewone en 'die bijzondere. Door de gewone goedkeuring blijven de dekreten/wat zij zijn: dekreten der Congregatiën; deze goedkeuring zet hun geen hooger gezag bij, maar zij hebben enkel kracht door de macht, welke aan de Congregatiën eigen is. De bijzondere goedkeuring integendeel geeft aan die dekreten een grooter gezag, zij houden op dekreten der Congregatiën te zijn en worden pauselijke dekreten; zij trekken al hun gezag en hun waarde uit de bekrachtiging der Pausen.

Uit deze leering volgt klaar en duidelijk, dat het onfeilbaar leergezag des Pausen in de veroordeeling van de leering van Galilei niet betrokken is. De Congregatiën van het H. Officie en van den Index handelen wel is waar in naam en op bevel des Pausen, doch de dekreten van 1616 en 1633 worden afgekondigd als dekreten der Congregatiën en door de Kardinalen dier Congregatiën onderteekend; van bijzondere goedkeuring des Pausen wordt nergens melding gemaakt, Moest men zelfs toegeven, dat het dekreten van den Paus zijn, dan was het op verre na nog niet bewezen, dat Paülus en Urbanus VIII gesproken hebben — ex cathedra — als opperhoofd der Kerk uit al de volheid hunner macht en aan al de geloovigen....

De Congregatie van den Index in 1616 had dus het inzicht niet de leering van Galilei in haar eigen zelve onvoorwaardelijk en onfeilbaar valsch te verklaren, maar alleenlijk in de toén bestaande omstandigheden en staat der wetenschap

Sluiten