Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i „De Kerk valt de wetenschap niet aan, maar de dwaling, die de leer, waarvan zij de bewa'ting heeft, bedreigtOp een gegeven oogenblik kan die leer volgens haar rneening gevaar loopen door conclusies, die men aanneemt wetenschappelijk te zijn, en daar is zij verplicht tusschenbeide te komen.

Bijaldien deze conclusies wettig zijn, zullen zij v.it zich zelve overwinnen, sterk door hun waarheid; de Kerk zal ze, in dit geval, bereidwillig aannemen, omdat zij overtuigd is, dat de waarheid niet in tegenspraak met de waarheid kan z,ijn.

2. Uit kracht van haar zending zelve is de Kerk behoudend: als leerend lichaam maakt de voorzichtigheid het haar ten plicht om alle nieuwigheden metterdaad te rontroleeren; van daar het gevaar, hetgeen niet denkbeeldig is, dat zij voor een oogenblife stelling neemt tegen nieuwigheden, die tevens waarheden zijn.

3. Zoo er dwalingen, overdrijvingen, misbruik van macht voorkomen, dan zijn deze niet te wijten aan het opperste leerambt, krachtens hetwelk de Kerk de leer aangaande geloof en zéden bepaalt; zij zijn het gevolg van hetgeen men zou kunnen noemen van haar recht om' over de leer te waken. Deze zeldzame en tijdelijke hindernissen, aan den vooruitgang omtrent een zeer bijzonder punt in den weg gelegd, zijn als het ware de losprijs voor de eenheid en de veiligheid der leer, welke alle maatschappijen aan de Katholieke Kerk benijden.»' (!)

De feiten nu bewijzen, dat het vonnis der Romeinsche Congregaties onder geen enkel opzicht de ontwikkeling der mathematische en astronomische studiën in het algemeen gestremd of tegengehouden heeft.

Galilei zelf zette zijii onderzoekingen voort. In 1637 ontdekte hij de schommeling der maan om hare as. In 1638 verscheen zijn groot werk: Discorsï et dimostrazioni matematische intorno due nove scienze attenenti alla melanica e at movimenti locali; galilei noemde dit werk „de verzameling der studies van geheel zijn leven."2) Hij vereenigde rondom zich een aanzienlijke groep van geleerden en gaf hun een richting, die zij trouw volgden; zij bewezen ook uitstekende dien^i^n ie we-

j d'Ales, Dlctlonnaire Apologétlque de la fpi Catholique, VII,

p. 179.

(2J Le Opére dl Qalileo, t. VIII, p. 70.

Sluiten