Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LlBRT, "die de treurige eer geniet, dat hij bij de beoordeeling van Galilei door niemand in partijdigheid overtroffen wordt, hield staande, dat Galilei aan lichamelijke folteringen onderworpen werd. (S) Ondanks de juridische weerlegging van Msigr. Marini werd deze fraaie legende door Parchappe in zijn monographie over galilei (1866) p. 250, weer opgekookt. Ook Wohlwill verdedigde nog in 1877 hetzelfde sprookje. (2)

B. Galilei werd niet op de pijnbank gefolterd.

Voor de foltering van Galilei heeft men geen enkel doorslaand bewijs. Wij zouden dus kunnen volstaan met den bekenden regel van het recht: Wat zonder redenen wordt beweerd, wordt zonder redenen afgewezen. Wij willen echter onze stelling nader toelichten en bewijzen.

De pijnbank bestond ongetwijfeld. Zij was eeuwenlang »n gebruik bij alle gerechtshoven van Europa, ook bij het Heilig Officie. Zij moest dienst doen om den schuldige tot bekentenis te dwingen.

„Als middel tot uitlokking van verdere bekentenissen van den kant der schuldigen, die reeds door een half bewijs overtuigd waren, werd door den ganschen toenroaljgen. tijd de foltering beschouwd. Door de praktijk van alle Europeesche gerechtshoven was sedert eeuwen door geslachten, die sterker waren dan het onze, het gebruik der pijnbank voor zulke gevallen gewettigd geworden en de theoretische oetoogen der geleerden verklaarden het geoorloofd en doelmatig. De Ker kelijxe rechtbanken der Inquisitie tegen ketterij deelden dit gemeenschappelijk juridisch standpunt; maar bij hen wa3 reeds de toepassing der foltering door talrijke beperkingen en uitzonderingen tot dien graad verzacht, welke aan de justitie van den volgenden tijd den weg toonde, deze al te licht aan misbruik blootgestelde paden van geweldproceduren geheel te verlaten." s.)

Galilei werd nu onderworpen aan een streng onderzoek, al rigoroso esame (4) De vraag, waarop alles hier aankomt, is deze: Wat moet men door dit rigoroso esame, door dit streng onderzoek verstaan? Immers, omdat sommigen dit niet of ver-

(ij Libri, Galileo Galilei vertaald door Carové ï, p. 73-

(*) Wohlwill, Ist Galilei gefoltert worden?

(3 H. Grisar, 1. c. 88, 91—94. — Reusch, 1. c. 304—314.

(*) Von Geblèr, 1. c. 112—114. — Proces, 152-^453.

Sluiten