Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan niet ontkennjeh, dat de aarde 'door de mehschwording van Gods Zoon het moreele middelpunt der zichtbare wereld geworden is en dat deze waarheid zich met het oude wereldsysteem vijftig geslachten lang in de voorstelling der menschen nauw verbonden heeft. Hieruit volgt, dat het oude wereldsysteem niet onvoorwaardeHjk kon bestreden worden, of men bracht ook het daarmede vast samengegroeide geloof aan de grondwaarheid van het Christendom in gevaar. En daarvoor moest men in het begin der zestiende eeuw nog^veel meer vreezen, wijl toen socianistisch ongeloof en atheïstisch liberalisme Italië dreigden te besmetten. Het tribunaal der Inquisitie, wiens taak het was de het geloof bedreigende gevaren te keeren, was dus volkomen in zijn recht een aanval op het oude wereldsysteem alleen dan toe te laten, wanneer deze op zekere bewijzen steunde, opdat men zich niet zonder noodzakelijkheid aan die gevaren blootstelde.

Ook met de Schriftverklaring moesten de Romeinsche Congregaties rekening houden.

Aan den tijd van Galilei was een eeuw van de felste, verbitterdste, grimmigste godsdienstige controversen voorafgegaan, zoowel der Katholieken met de Protestanten als ook der Katholieken onder elkander. En deze twisten Hepen grootendeels over de vraag, hoe de Heilige Schrift uitgelegd moest worden. Van Katholieke zijde hield men aan den eenigen verstandigen regel Vast, dat men van den letterl'jken zin en van de vroegere overeenstemmende verklaring niet zonder noodzakelijkheid mocht afwijken. Paste men nu dezen regel op die teksten van den Bijbel toe, welke van een beweging der zon schijnen te spreken, dan mocht men met recht van hem, die de beweging der zon ontkende, • doorslaande, afdoende bewijzen vorderen. Men kan het dus aan het geloofstribunaal, aan de Romeinsche Congregaties, welke voor de juistheid en rechtzinnigheid der Schriftverklaring moesten waken, volstrekt niet kwalijk nemen, toen zij volgens pHcht overeenkomstig dit beginsel tegen de hartstochtelijke, zonder bewijzen gevoerde propaganda optraden, welke Galilei voor zijn ideeën over de uitlegging der HeUige Schrift en voor het Copernikaansche systeem maakte. Hij schreef den eenen brief na den anderen, ja, een groot verdedigingsgeschrift over zijn exegese van de HejLHge Schrift; wij behoeven

Sluiten