Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogtepunt toen de gefcbriften van den H. Bernardus (t1 *53) 0<uer geheel Europa verfpreid werden. Van de I3de tot de i6de eeuw verfchenen tallooze verhandelingen om Maria als Moeder Gods te verheerlijken, haar macht en baar goedheid te prijzen, haar voor te ftellen als bet toonbeeld van alle deugden, maar bovenal als de machtigjle toevlucht der zondaren. Bijzondere devoties (godvruchtige oefeningen), b. v. dè Mariagetijden en de Rozenkrans, werden te barer eer ingefteld en alom verfpreid.

Allengs kwamen er nu ook omvangrijke verzamelingen van legenden tot fiand waarin Maria de hoofdrol fpeelde. Het doel van die verhalen was eensdeels de Mariavereering uit te breiden en te bevejligen, anderdeels den reeds beftaanden Maria-cultus aan te wenden tot een meer algemeen en practifch doel, n.l. den menfchen ook andere plichten in te prenten. Zoo hadden vele Marialegenden ook de jlrekking, het volk aan te fporen tot het nauwkeurig onderhouden van de geboden Gods en der Kerk, en werd het verband met Maria dus min of meer met opzet erbij aangebracht.

Ook Nederland bad natuurlijk zijn Marialegenden. Demeefte daarvan waren gemeengoedvan alle Cbriftelijke landen van Europa, en dus in de Latijnfche taal vervat. Sommige verzamelingen hebben evenwel een min of meer Nederlandfch karakter, daar de aanleggers ervan binnen of op de grenzen van ons land leefden. Zoo werden in de legendenverzamelingen van Caefarius van Heifierbacb (f 1240) en in bet zoogenaamde Bijenboek van Thomas van Cbantimpré (f 1270) in verband met Maria tal van gébeurteniffen verhaald, welke in Noord- 0 f Zuid-Nederland heetten te zijn voorgevallen, üok vindt men talrijke Mariaverhdlen in bet Speculum exemplorum (Spiegel der voorbeelden), een verzameling van meer dan 1200 legenden welke door een onbekenden Nederlandfchen

Sluiten