Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<6n ote mantel (óuOen fp manen tn Deler manteren fo Oat elc oan iumt (buOe leien eenjaer lam lionörrr Hoe ^Harten «Emlér tiener ©roumen te eren. <6n aio Oat jaer om gljccomnt maer fofouoe Oie mantel nolmaect melen. <6noe Ooe fioit alle Drie gecottfen* tiert tiaööcn mit oegljeerlmer minnen fkatia oie moeOer <^oDo te eren Ooe gtyinc een ugljelic meOer in fijn teUe. <6nbe fi begonOen te leien g^eujc Oat fi oner OragI?en baDDett. fBtt bie een oan Orien Ote lao mit groter Oenocien enoe mtmd>eit. <Bie anOer lao oet Oeuotelic nter niet fo uueriu) aio bie eer (te. <6n Oie OerOebetaelOeoec fijn beloften mertraen>= lic enbe nerfumelic. <6n0e ooe bat jaer omme g^e= comenmao0oconenbaer0c^aerfHarta<8nfeliene Uromuc oefen Ortett broeOero elc bi fonber in fijn celle. <6n0e quant eerft totten Oeuoten broeOer Oie mitgroterOeuotienenOeuuertc^licg^elelèn^aöOe. <6n0e fi onenbaerbe l;em mit groter claettyett enöe fcoennertiert mit enen fconen mantel. «ÊnfitoenOe Oefen broeOer urienOeltc gftelaet enbe üancrr brm mit groter maerDia>eit nanoen Dtenft bie In baer g^ebaen tyaOOe bat jaer lanc <6n0e fi toenöe item enen Iconen mantel enbe lêibe: ibiet uutuercoten oriënt bit to Oie fcone mantel Oie g^i mi g^emaect Ijebt mit urnen gebebe baer ic albuo meoe oer tier t bin. pier Dele broeOer mao leer fcamel enenOotfte fijn ogltnt niet onfiaen Dat # flUaria aen gljeften ^aOOe» flffer tyinettg^eOefijn^oeftoetmoeOelicne= Der. 3Boebiterbejfytaria Oie moeDer <3oöoftmliocfr on mit Ijaren gbebeneoioen banden om Dat \n baer mei belten untoe enbe tufte Ijrm urtenOelmen an finett mont. <6n0e Daer meoe fibenOe fi uan Item.

Sluiten