Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

celle mit gljelifter fcoenljeit enbe claerljeit bie on= Qirefeelic mao* <ên fp mao uerciert mit enen iconen mantel ende 0 oancte elme broeOer bi fonoer leer. <6n fp cnfleOe een pgljeltc nrienbelic an fitten mont. <ëh uermaenOefe minlic in OuedjDen nooit te gaen en in baren bienft te uoïljerOen on Oat fi tytm roeOer brengljen modtte in bie orued)0e beo ettrigben le= neno. «Êttbe baer mebe fdjepbe 0 nan bem. «Ênbe bie broeOero blenen alle uolflanötdt inoen btenfte ^aria bie luete mag^et. «6n0e flflaria Ome ttene taroume bie fttete rofe bebefe Oaer na balen inOen emigl^mlenenmitgroternrnediOenenbliocappen.

C <6en goet eremnel nanoen abt jffulianuo in

[ben berge Jbtnap.

^ot Oenabt 3ffnliannoinbenbergljet>inapo.uam eenbrueOerenöefatt>^nbrueOerenneerftelitar= beiben en fnram: ttaair omme arbetbet gin fo leer om Ope nerganmelibe fpitet plaria bie Ijeeft bat belle Oeel nutnercoten. *Doe ftarac oie abt tot een uan fine biocinnlen: ^eeftOetebrueber een boem Oat piefen man> enbe brengbetl^em in een celle baer niet tn en to. «tënbe Oat OeOe ïji enOiebrneber fot enoe lao tnben boeme enbe bie abt en fine bme= beren aten bat mtOOadt eten. SBefe brneOer lao fere enbe fadj omme ofte pemantmouOe tomen Oeljem inete eten en baer en imam mentant. f angbetnt na mibbatb gtnc bie brneOer totten abt enbe öarac: taaOer en eten tripte brueberen ^ueben niet.** <Doe ftarac bie abt: fa fi Rebben ^uben langde gegeten, éoe Qjrac bie brneOer: tBaeromnte en rienfiit oie mi niet.-* «Boe (prac Oie abt: 2Bu bille een geellelic

Sluiten