Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met baren fttttoe quam bitneten uoer Oat beelbe en bebe ijaer beOtttglte enbe Itaer butDe oom enbe at enbe befau) altenerenfteujt bat ttoon btnbeben bat fBarta bte ?uete magbet baODe on ïjarenerme. <6n foe \$t bab befatb loet bent bab gtiemtrrböe. Cen letten lbe brat öatbtnbebeneenlhttuanfinenbrobe enbe boobt jffyefito enbe teuDe na fitten otetfdje: nannapanpa.<atbebatbeelöebenbatnae3l^ento gbemaett mao quam nan bonen neber Daert ttont enöe gbutt Ipelen metten btttOe en lenDe. iflo Jiy% öagbr leben fijn foe ftüDe met tmj pappen* «Befe mootbe boo»ör bte moeber nanoen btnoe enbe fi maert uerfagljet enbe gluttt ntben tljoer tot enen tanontb enbe tenbe Item mat fi; gbefien enbe glje= ^ooit^a00e.«Bfetanonmautmooi0e^aereni^De: <0 goebe uroume madtt tojn bint toten berben Da= glje enbe ban lbe faelt nan u Jfyepoen. «Beien bmoe quam ter ttont Den rebeane. «énoe opten DerDen Dan) lbe IjaelDe jfdtefuo Dat amoeben enbe noerOet met Item tnOen ïjetnel en lêttetonDer Dte onnoefele mttiterbgno uan iêetbleem. Mmen.

C ©an een goet man.

«BaermaoeeuguetmanDteDteuDe^ana«^nler fteuertaroumenfeerpnnt^ltt.<ap een ttjt quam ¥ B^egaen op een med) ett Ijem quam een fonDtcb muf tegltemoet. «£n0e Doe ^tte fad) Doe IjaDDe lu meöeltoen nut baer om Dat fi tn fo ureefeltben ftaet mao. «ÊnDe Ijt fprat Itaer toe enDe fetDe: itot noor nu.«BoefetDefimtlDeltRen: Jc en tan met btboen nod> tt en plad) met te btODen. «Boe létDe Dte gttede man:5ftbtDDeDtom«foD0mtllenalttutoemftenoor

Sluiten