Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gljeg^eten en die ftotelen maren gbefuuert. «£nde aio dat tnontmgn den beeibe marmoeo brod)te fo nant £i die ftotei tb ftoen gbemaet t of fi 0tjemao= fdjen fradde njbemeeft. «Bat nermonderde l;cm ett têibe: tlieue nroume befe ftotelen fijn teer ftoen ett 0^i en fi;t niet befmet nod> gitt en ^ebt niet daer 0^inmettanöenanne0enmo0ttet.«BltifijttemaIen een remtlme nroume. fHer it buutte dat 0^t oitbe tjroten dotft ende jonger lioet mer liene nroume it en maujt niet beteren. «Bttöe Itet 0beutel op enen ^ter0aoontbatbtemoniRenonuerfieno0aftenouer quanten fo Oat dat momrlum oen beetde niet en broujte dan broedt broet. «Boe teide dat bint: Sieue nroume meeft met te oreben it en btetujbe iu an= bero niet dan broed) broet om bat ouo nu nreembe 0atïen oner g^ecotnen fijn. pter motgj^en lbe ift boedt t^t fit (éllen mi dubbelde pronen Rebben tb (et itt al nerbeteren. «Boe (prat fHatia «T>me fiene ©roume door den beelbe ende feide: füotgben fo nobe it iu te gaft ban tél ic fcof Ijouöen. «Boe feibe dat bint: U9aer feit gljiiu bof botiden:1 nat Rebben Ulan0#et#teeten0^e0^euen. «i^^ mant0ltiltebteennaeftbtndeb9nen0ltienmoedtt bem niet een mimen rot topen. tBaeriotugttetdat flfti fcofJmuOen téit.^ «Boe feide ptaria door Oat beelde: poen bidt oerlof uan urnen prior mi lellen 0enoed) Rebben. «Boe gittnt dat monitbun tot finen prior ende (eide: taader milt gbt mi oerlof grenen Oie nroume Oie in ome ujoer ftaet die Iteuet mi mor= gljen tegaftgenoet. «Bieprtor(éidebaetteltt: f>one iodaerenidtmüftnderberben^ttaantdaerenqtiam npe g^een mtjf inden cloefter. «Boe (éide dat montt=

Sluiten