Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naattegael tn mao öie Daer tam maer öattet een eng^el «èoöo man. plad) Oat gemunt ett tattm nan enen ettgltel al tyter tn aertrijtfee allo neet uroea> öenfolaeoenöegltenoeajtemaftenmatgbenoeajte maat ban Oaer tn Itemete^t melen Oaer <lbO tenten en plaria Ote gljebetteöiöe moeOer «Crittt mit allen engelen enbe alle iteplig^en enbe mtt al bat l;e= melfdje tyeeeftan altoeo tegltenmoeröidt fijn enöe Oat nummermeer en moglten ueeliefen. ICttten.

C ©an enen rtööer.

t^et mao een rtOOer enbe liet bie meelt en gjbint in pinte alernaerto oerbe aio «Cefariuo beftrüft. <ên om Oat \n niet ©beleert en mao öaeeomgaoen fi bem een meefter bie Item leren fimbe ombat \n nrtetter moutte merOen mant bie momhen nermi= bent Item bat fi fo eOelen man onOer Ote tonuaerlen fouOen letten, pier boe langde In nut finen meeo= ter mao tyt tn conOe niet leren ban tune moerOen Oat mao Hne plaria. plee Oie moerben ontbtelt tyi tb naeeftelit tb maer tji nfylnt ut mat tyt Oebe al= toeo fo letbe \n Jtue plaeta. 3Ten letten ftarföete etööer enbe men nroef l;em bi bie anOer monifeen. «éttbe oaer mieo een ftone lelpe uut finen graue en on eltne mat nattDer lelpen ftont gljefcreneu mit 0ulOen letteren Hoe plaeta. Mlle öie monmen uan Oen tloefter quanten totten graue om öat monöee te fien. <6nöe fi öeöen öat graf on ett fi uonöen öat bie mortel uanöer lelpen uut öeo rtööero monöe quam. <ènöe öaertn benenben fi mit tyoe groeter öeuoctett enöe tmmdmt \n bie moerben olaaj te fnrenen tot plaeta Oer moeöer «êoöo.

Sluiten