Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uanöer daerltett. «Boe feioe Oie dm: «B maeebe plaria magbet ertoe moeOer «fobo ic lel mijn een oglje toe bittöen enDe mitten anderen oge ton it gaerne nhnt merOen on Oat it in eeno tttad) fien. «Bnöe Ooe l|t plaria in^aer daer^ett gljefien ttaööe Ooe mao Iji mit öien ogbe blint. «Bnöe eedtteuoott baöt \n öeootelit an plaria öat tyife mitten anöeren ogbe nodt eeno fien modtte tyi mouöe Oaer altemael om olim mefett. «Bnöe plaria oie maeröe magbet öie liet baer nod) eeno fien. «Bnöe öoe mao tyi mit bepöenog^enWint.«Boe^ariafijn0i;otelïeglieer= ten (ad) öie tyi tot Ijaer liaööe Ooe gaf fi ^em fijn gliefittjte al te malen meöer. «Boe öantte tyi enne loneöe plaria en öienöe liaee mit groter öeooeien.

C ©an een folöaeno öodjter.

l^et mao een folöaen Oie ^aööe alte tronen öod> teemjn melfee öodttee getmnt ntott nan Ifyefum «Trifttttn plarien toen öte öinmjl tot Ijaer te tomen nlad) inöer gj^eOaemen een alte ft onen jottg^elint. «Bnöe tjt leiöe Itaer te noten nan ftjttre minnen en tyi feiöe Itaer tyot feer Oat In tyatt langde gltemntt Ijaö öeo fi met en mifte. «Bn tyi gj^eloefoe Ijaee neel goeto te genen Oat emid) öneren tal enöe tyi leiöe tjaer nan oie grote moglnmtlteit en toijo jteit fijne naöeeo. «Bnöe oet meöe bene magbet nuaöee en ie niet Oan een leen tyouöer nan minen naöer. «Bnöe In befit een rijt Oat oergandit io enöe mijn naöer fcenet en befit een rijt öat emidj Otteren tal. «Bnöe tyi teibe baer oeel anöer reöen öie mtnlit en teedte= lit maren te boten. «Bnöe Jtytim quant öitmtl tot Ijaer enöe tjprat Itaer orienöeltben toe tb Oat fi mit

Sluiten