Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Oat beööe enöe gltröett nutter ntoeöero tleöer. <ën öie moeöer mao men) en fien mille niet maer fi gljebleuen maer. Boe mao öie meöue beöeouet enöe fi Ijaööe ontfermtujeit ooer Ote btnöee en en mtfte met mat fi Oaer nteOeöoenfimöe. «Tentetten mott ft te raöe enöe gbutt mitten tntien binöeren inöen tloefter totter anoifiên. «Bnöe leiöe Itoe öat ft een nroume giteïteebeeojt liaööe ett fi mao med) gelopen enöe liaööe tyaet btnöee öaer gtyelaten. Bie aböifte tauj öat Ote ïuttöer ftoeu maeen en mei gijeljauent. £>o leiOe fi totter uirötten: lionr öie htnöer bi u enöe fent öaglir Uco totten tloefter men lel iu te eten enöe te örintben gljeuen. «Bnöe noott mat Item gebrett öragltet gin öaer fotge noor enöe men lelt u mei lonen. Boe nam öie meöue öie mm oer mit baer enöe fi OefijtojOefe noott. «Bnöe bie moeöer uanöen binöeren mao mei te neeöenomöat fi ijoor ftinöer fo befotdtt mifte. «Bn fi leneöe noott taliebltt enöe meenöe naojt enöe öaaj om öie grote fonöen ötefi geöaen liaööe. «Bnöe fiftaemöetyaer öie (bnöe te biedjten. «Totte Oaer na fit quam Oie abt te ntfitieren of öaer net fonöerlime geftiet maer om bat te torrtgterett. Boe bie abt rjbr comen mao öoe mao j6eatritö in groten tmtuel mant öie öunel liaööe tyatt öie ftaemte benomen öoe fi öie fonöen öeöe mee mt gaf bt liaee bie ft aemte meber om bat fife niet bieujten en fouöe. «Bnöe öaeefi inöen dtoee mao in ijaer gjtjebet enbe in Oefen tunnel öaer tadt fi een tongbeltnt bi Ijaer gaen enbe meöer noor bi mit witten gbecleet. «Bnöe tyaööe een boot bint op fijn armen en tpeelöe noor öat öoöe bint mit enen roöen appel Oie tyi op marp enöe meber nmt. Boe

Éi

I

Sluiten