Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasson behandelt de overeenkomst onder het begrip vorderingsrecht in § 56 van zijn System der Rechtsphilosophie met meer zelfstandigheid tegenover Hegel dan Gans en Michelet, maar met nog minder begripsontwikkeling.

Bolland eindelijk geeft in Zuivere Rede ruim één bladzijde over het begrip overeenkomst (blz. 437/8); in De Boeken der Spreuken zwijgt hij er geheel over.

Zoo hebben de schrijvers na Hegel, voor zooverre mij bekend, niet veel belangrijks aan zijne behandeling van dit onderwerp toegevoegd.

Gebruik makend van hetgeen Hegel en de andere hierboven genoemde schrijvers reeds bedacht hebben, doe ik in de volgende verhandeling eene poging opnieuw enkele hoofdlijnen van de philosophie van het verbintenissenrecht te trekken. Ik zal daarbij niet, zooals de genoemden, uitsluitend de constructie van het Rotnemsche verbintenissenrecht doordenken, maar ook die van het Germaansche gedenken, waardoor enkele gezichtspunten worden belicht, welke in het Romeinsche recht verduisterd zijn.

Naar volledigheid is niet gestreefd; trouwens, de mij toebedeelde plaatsruimte Het niet toe meer dan enkele hoofdzaken te behandelen.

Wellicht later meer.

II.

Ter inlichting voor niet-juristen.

De rechtswetenschap stelt omtrent ons onderwerp zoo ongeveer het volgende als kern op.

Een persoon (A) bezit een zaak. Dit bezit is een feiten tevens een. recht; is dit recht zooals het volgens de rechtsorde behóórt te zijn, dan is het bezit eigendom 1).

A kan omtrent zijn zaak met een anderen persoon (B) een of andere overeenkomst of contract*) sluiten, b.v. overeenkomen die zaak tegen een bepaalden prijs te verkoopen.

i) Cf. over „Bezit en Eigendom", mijn opstel in het Holland-Heft van Logos, dat eerlang verschijnen zal.

«) Het „contract" niet verwarren met de „akte". Het contract is de (in het algemeen mondeling reeds geldige) overeenkomst of afspraak. Wordt deze overeenkomst op schrift gesteld óm een bewijs te hebben, dat bet contract gesloten is, dan heet dit geschrift, dit bewijsmiddel: (koop-) ante.

Sluiten