Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bevestigd. Het is ook best mogelijk, dat het advies van een medicus, die staat tegenover een minnend paar met huwelijksplannen eenigermate den invloed ondergaat van zijn temperament. Maar bovendien, welke zekerheid heeft men dat een afkeurend advies werkelijk opgevolgd zal worden ? De kans is groot, dat men buiten den echt gemeenschap zal zoeken of dat men tot anti-concepsis zijn toevlucht zal nemen.

Het komt mij dus voor, dat aan het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk vooralsnog zeer groote bezwaren verbonden zijn. Toch wil dit daarom niet zeggen, dat het in bijzondere gevallen geen aanbeveling zou verdienen, vooral met het oog op de aangeboren eigenschappen. Men kan hierop soms grooten invloed uitoefenen door bepaalde ziekten tegen te gaan, die schadelijk zijn voor de vrucht. Vooral de drie groote volksziekten syphilis, tuberculose en alcoholisme moeten hier met name genoemd worden. ')

Wat de syphilis in het bijzonder en de geslachtsziekten in het algemeen betreft, de gevolgen van deze ziekten zijn zoo ontzettend, dat daartegen niet krachtig genoeg kan worden opgetreden. Het is daarom niet alleen gewenscht, maar zelfs noodzakelijk, dat ieder die aan een geslachtsziekte heeft geleden, zich aan een geneeskundig onderzoek onderwerpt voor hij huwelijksplannen gaat maken. Wie zulk een onderzoek nalaat, maakt zich aan een misdaad tegenover zijne aanstaande schuldig, waarvan de gevolgen ontzettend kunnen zijn. Het blijkt, dat door het onderzoek veelal niet alleen de bron van veel huiselijke ellende wordt vermeden, maar ook menig onvruchtbaar huwelijk voorkomen en de geboorte van allerlei minderwaardigen tegengegaan wordt. Toch bedenke men, dat ook de deskundige niet altijd absoluten waarborg kan geven, dat elk gevaar voor besmetting geweken is. Het is daarom noodzakelijk, dat beide partijen volkomen op de hoogte worden gesteld van de gevaren, waaraan zij zichzelve in de toekomst blootstellen. Of zij dan het geneeskundig advies op zullen volgen, moeten zij natuurlijk zelve beslissen, maar zij kunnen later niet zeggen, dat zij het niet hebben geweten.' Men vergete echter niet, dat

') Dr. Ernst de Vries. Lichamelijke constitutie van den mensch in De toekomst der Maatschappij. Dr. J. W. Wicherink. Na den Oorlog, Haarlem 1918.

Sluiten