Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter zijn de voorstellingen die men daarmede verbindt. Veelal worden de offers beschouwd als het voedsel van de goden; een geheel andere gedachte is echter die der plaatsvervanging, waarbij het geslachte offerdier in de plaats treedt van den offeraar, eene voorstelling die intusschen niet alleen bij Israël maar ook in Babel wordt gevonden. Het is duidelijk dat voor de beantwoording van de vraag of men met eene analogie van Israël's ceremoniën heeft te doen niet kan volstaan met te wijzen op uiterlijke gelijkheid, maar in de eerste plaats heeft te overwegen welke de denkbeelden zijn welke over en weer aan de uiterlijke vormen ten grondslag liggen. Maar, ook al zijn zulke analogieën aanwijsbaar, zoodat niet alleen de uiterlijke ceremoniën, doch ook de voorstellingen welke daaraan verbonden worden gelijksoortig zijn, dan behoeft daaruit nog in het minst niet te volgen dat dus eene bizondere Goddelijke inwerking uitgesloten is. We willen er aan herinneren dat ook hier van toepassing is de organische en niet de mechanische openbaringsidee. Het is dus volstrekt niet noodig dat alle ceremoniën van den Mozaïschen eeredienst, ook wat de voorstellingen betreft die daaraan ten grondslag liggen, als iets geheel nieuws worden voorgeschreven. Allerlei reeds bij Israël zelf in zwang zijnde of door hen bij andere volken (b.v. in Egypte en Midian) opgemerkte gebruiken kunnen dienst doen voor de cultuswetgeving die God aan Israël als Zijn wil oplegt. Daarbij kan het voorkomen, dat de oorspronkelijke idee welke in deze gebruiken ligt door de Goddelijk paedagogiek wordt veranderd, en ze een geheel gewijzigd karakter erlangen. Maar ook de oorspronkelijke voorstelling kan behouden blijven, zooals met de Babylonische plaatsvervangingsgedachte het geval is, en dan ligt het eigenaardige alleen hierin, dat zulke cultusgebruiken nu worden toegepast op den dienst van Israël's God. Evenwel het gelijksoortige in sommige cultus-gebruiken behoeft niet alleen te wijzen op overname. Het kan ook te danken zijn aan eene nawerking van de oorspronkelijke Godsopenbaring, een overblijfsel van de oorspronkelijke cultus-vormen waarin de oudste menschheid God vereerde, dan wel hieruit te verklaren zijn dat we daarin te doen hebben met de natuurlijke vormen waarin de menschelijke vereering van het Goddelijke zich vanzelve uit. Intusschen mag niet uit het oog verloren worden dat ook weder de onderscheidene ceremoniën en gebruiken

Sluiten