Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om haar mans liefde te behouden die zij in een vlaag van jaloerschheid te verhezen vreest. Ons dunkt, genoeg om te doen zien, dat de overeenkomst nog zoo bizonder groot niet is. Slechts in het voorbijgaan willen we er melding van maken dat men aan de combinatie van Herakles eh Simson nog meerderen steun heeft willen verleenen door te herinneren aan Gilgamesj, den held van het naar hem genoemde Babylonische epos, maar de verschillen tusschen de avonturen van dezen Babylonischen held eenerzijds en de geschiedenis van Herakles zoowel als Simson anderzijds zijn wederom zoo groot, dat we van nadere bespreking daarvan veilig kunnen afzien.

Overgaande tot de profeten, moeten wij er óp wijzen dat men zich zoowel hierop heeft beroepen, dat ook bij andere volken mannen of vrouwen optreden, die zich met de godheid in bizonder nauwe betrekking weten en als dezer tolken aan anderen het verborgene openbaren, alsook dat men voor den bepaalden inhoud der profetische verkondiging analogieën elders meent te hebben gevonden. Wat nu het eerste betreft, is het zeker waar dat alle volken hunne toovenaars en waarzeggers bezitten, die pretendeeren met bovennatuurlijke machten in rapport te staan. Maar deze toovenaars en waarzeggers kunnen zoo maar niet zonder meer met Israël's profeten worden gelijk gesteld, iets wat klaarder dan de dag hieruit blijkt dat in Israël zelf naast de profetie ook de van het heidendom overgenomen en door wet én profeten op 't scherpst bestreden tooverij en waarzegging voorkomen. Gemeenlijk wil men dit dan ook grif toegeven, doch men voegt er aanstonds aan toe dat er dan toch wel enkele volken zijn, wier waarzeggers duidelijk het evenbeeld vertoonen van de profeten op welke Israël mag bogen. Het zijn dan verschillende volken die in het oordeel der onderzoekers wedijveren om die eer. Volgens den een is het alweder Babel, waar de gelijken van Israël's profeten gevonden werden. Kent Babel niet evengoed zijn zieners als Jeruzalem ? Nu zijn wij over de beoefening der waarzeggerij in Babel buitengewoon goed ingelicht; menigten van kleitafeltjes, uit de oude ruïnen opgedolven, stellen ons in staat ons een zeer nauwkeurig beeld van het Babylonisch-Assyrische orakelwezen te vormen. En wat blijkt dan? dat heel dit orakelwezen berust op het waarnemen en verklaren van allerlei teekenen, met name van

Sluiten