Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo worden erkend. Veeleer pleit juist het feit dat de Psalmen zooveel hooger staan dan de religieuze poëzie van andere volken daarvóór.

Langs een geheel andere lijn meent de Vergelijkende Godsdienstwetenschap het openbaringskarakter der H. Schrift te kunnen aantasten door in haar aan te wijzen allerlei sporen van een veel lager religieus standpunt dan gemeenlijk als het hare wordt erkend. De H. Schrift zou volstrekt niet zoo uitsluitend monotheïstisch wezen als men veelal denkt, op onderscheidene plaatsen zouden daarin nog polytheïstische voorstellingen doorschemeren. En dat niet alleen, maar zelfs sporen van Animisme en Fetisjisme zouden niet ontbreken, het taboe-begrip van de bewoners der Zuidzee-eilanden zou haar niet vreemd zijn, en de inwerking van de magie of tooverij zou duidelijk herkenbaar wezen. Hier wordt juist de omgekeerde wëg gevolgd dan in hetgeen we tot dusverre hebben besproken. In het voorgaande zouden we willen zien de opgaande lijn: men tracht dan in het religieuze leven der volken uitingen op het spoor te komen die de voorstellingen der Schrift op zijde streven; in hetgeen we nu gaan bespreken zouden we daarentegen willen gewagen van een neergaande lijn: men tracht in de H. Schrift voorstellingen te ontdekken die tot het lage peil van het religieuze leven der volken afdalen. Het springt in het oog dat hier een ernstig onder de oogen zien van hetgeen door de Vergelijkende Godsdienstwetenschap wordt aangevoerd in dubbele mate plicht is. Immers, niet alleen gaat het hier eveneens om eene principieele gelijkstelling van de voorstellingen der Schrift en de religieuze uitingen der volken, maar ook wordt hier de weg gebaand om, bijaldien het onderzoek langs de opgaande lijn tot de erkenning van de meerderheid der Schrift voert, toch het openbaringskarakter der Schrift te bestrijden. Indien namelijk de Schrift eene neven-elkander-stelling van zeer hooge en zeer lage religieuze voorstellingen geeft, kan daarin zeker niet de vrucht van Goddelijke openbaring worden geëerd, men zou dan alleen kunnen aannemen dat zich eene hoogere ontwikkeling over het vroegere lage standpunt heengeschoven had.

Ook hier is het alweder niet mogelijk alles wat te berde wordt gebracht in bizonderheden grondig te bespreken. We

Sluiten