Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door onrein zou worden weergegeven. Men zou toch zeker het tegendeel verwachten. Taboe zijn bij de natuurvolken ten eerste de geesten of goden zelf alsmede alle dingen die tot de bovenaardsche machten in onmiddellijke betrekking worden gedacht. Taboe is dus tot op zekere hoogte identiek met heilig. En als we nu bedenken dat het onreine in Israël juist van de gemeenschap Gods uitsluit, dan gevoelen we dat de vereenzelviging van onrein en taboe allerminst opgaat.

Voor magie of tooverij eindelijk wil men in de Schrift eene plaats aanwijzen in de wonderen, die zoowel van Mozes als van de latere profeten worden vermeld. Deze wonderen zouden namelijk op soortgelijke wijze zijn. tot stand gebracht als dit door de heidensche toovenaars pleegt te geschieden. Nu is deze opvatting van de wonderen zeker lijnrecht in strijd met het getuigenis van de Schrift zelf, dat ze immer door Gods hulp, en veelal op Goddelijke aanwijzing of na gebed tot God geschieden. Maar men tracht zich van dit getuigenis te ontdoen door de veronderstelling, dat wat oorspronkelijk magische praktijken waren geweest door de latere overlevering als wonderen Gods zijn verklaard geworden. Wij willen er nadruk op leggen dat voor zulk een omvorming door de overlevering allerminst het bewijs kan worden geleverd. Bovendien zou het, bij de scherpe veroordeeling van alle tooverij die zoowel in de wet van Mozes alsook bij de profeten wordt gevonden, en bij de vijandige houding die tegenover het heidendom wordt aangenomen, wel uiterst onverklaarbaar wezen hoe voor het doen van wonderen juist weer van de praktijken dier veroordeelde tooverij zou worden gebruik gemaakt! Al wat wij van Mozes en de profeten weten pleit ten sterkste tegen de veronderstelling dat zij zich van zulke middelen zouden hebben bediend.

Wij moeten ons betoog eindigen. In de bespreking van de geweldige feiten-massa waarvoor de Vergelijkende Godsdienstwetenschap ons meent te kunnen stellen is het zeker verre van volledig gebleven; maar, waar wij toch wel de voornaamste gegevens die op het gebied des Ouden Testaments liggen de revue hebben laten passeeren, vertrouwen wij in elk geval zooveel aan onze lezers te hebben kunnen duidelijk maken, dat het fundament, waarop de Vergelijkende Gods-

Sluiten