Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet het Fransche, Engelsche, Russische kapitaal met het proletariaat van alle landen. . .

In oorlogstijd vernietigt het Duitsche kapitaal niet alleen de macht van het Duitsche, maar tegelijk die van het Fransche, Engelsche, Russische, Oostenrijksche enz. proletariaat.

Desgelijks doen het Russische, het Fransche, het Oostenrijksche en het Engelsche Imperialisme, elk afzonderlijk en alle tezamen, met het proletariaat van alle landen.

En het Imperialisme bestrijkt de geheele wereld. Men wapent zich overal.

In dezen oorlog doet reeds het grootste deel der wereld mee.

Het grootste deel van Europa, het grootste deel van Azië, geheel Australië, een zeer groot deel van Afrika: Zuid-Afrika, Egypte, Algiers, Tunis, alle Fransche, Engelsche en Duitsche bezittingen, Canada, straks misschien nog meerdere machten.

Het Wereld-Kapitaal staat dus, in zijn deelen, voor het eerst, practisch, met daden, met één daad, door het Imperialisme, als één geheel tegenover het Wereld-Proletariaat.

Het Wereld-Proletariaat heeft voor het eerst, practisch, te doen met het Kapitaal der Wereld.

In de praktische politiek, in den strijd der sociaal-demokratie tegen de Regeeringen der bourgeoisie, stond, tot nu toe, het proletariaat van elk land alleen tegenover zijn eigen bourgeoisie.

In den strijd der vakvereenigingen stond, eveneens, tot nu toe het 'proletariaat nationaal tegenover het nationale kapitaal.

De Internationale Congressen der soc. dem. Partijen waren samenkomsten tot het opstellen van gemeenschappelijke principes, geen vergaderingen tot het maken van een praktisch krijgsplan.

Die der vakvereenigingen besloten slechts onderlingen steun, zelden samenwerking, ■ hoogstens in enkele bijzondere gevallen. En dan nog slechts voor een deel der arbeiders tegen een zeer klein deel van het kapitaal.

Internationaal werd er nog weinig of niet gestreden.

Wel gaat de Trust, het Internationaal Ondernemers-Verbond in deze richting: het Internationaliseeren van den strijd.

Maar wat zelfs de Trust en het Internationaal Ondernemers-Verbond nog niet hebben vermocht: het samenvereenigen van het geheele Proletariaat, door één druk, één' bedreiging, één strijd, tot één geheel, tot één actie, het Imperialisme heeft het tot stand gebracht:

Alle burgerlijke partijen van alle landen zijn voor de wapening en voor den oorlog. Alle bedreigen dus in vredestijd, en vernietigen in ootlogstijd, het geheele Internationale Proletariaat.

De eerste Imperialistische oorlog der Imperialistische Staten onderling, déze oorlog, waarop zich het Kapitaal na 1871 heeft voorbereid, waartoe het nu eindelijk is volgroeid, — déze oorlog, — de grootste verscherping van den klassenstrijd die nog heeft plaats gehad sinds de Internationale werd gesticht, — stelt voor het eerst de geheele

Sluiten