Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen nu aantoonen, door welke oorzaken die onmacht en die huichelarij gekomen is. ']

Maar voor-wij dit doen, zullen wij aan een voorbeeld, Duitschland, in bijzonderheden aantoonen, tot welk een schande en nadeel voor zich zelve en onderlinge verdeeldheid de Internationale gekomen is, door niet tot "het uiterste tegen den Imperialistischen Oorlog van het geheele Kapitalisme te strijden, en door hierin niet, als een geheel Proletariaat, tegen hem één te zijn. _

Wij zullen daarbij tegelijk de gelegenheid vinden de voornaamste redenen, die zij zelve voor haar handelen opgeeft, te weerleggen.

V.

HET VOORBEELD VAN DUITSCHLAND.

DE REDENEN VOOR HET NATIONALISME VAN HET

PROLETARIAAT.

WEERLEGGING DEZER REDENEN.

Het voorbeeld van Duitschland.

Deze oorlog is de oorlog van Duitschland.

Niet in dien zin, dat een der andere groote Mogendheden minder de schuld aan", de oorzaak van dezen oorlog zou zijn. F Maar in dezen, dat Duitschland hem het best heeft voorbereid, hem met de grootste kracht voert, door de grootste materieele en geestelijke krachten gestuwd wordt, het grootste doel voor oogen heeft, de aanvallende partij dus zijn moet, en, alleen kapitalistisch-technisch, kapitalistisch-ekonomisch gesproken, afgezien van alle andere factoren, winnen moest.

Duitschland heeft zich na 1870 tot tweeden Europeeschen kapitalistischen staat omhoog gewerkt. Maar Duitschland overtreft Engeland in organisatie van industrie, handel, verkeer en bank, — innerlijk is het daarin machtiger. Met de Vereenigde Staten is het het eenige modern georganiseerde kapitalistische land. — Zijn absolutisme, zijn jonkerdom, — en daardoor zijn leger en bureaukratie, — maken het, — naas't de gecentraliseerde Bank, de geconcentreerde Handel, Industrie en Transport, — tot het model van den Imperialistischen staat, tot den eenigen volkomen Imperialistischen staat der Wereld. Het vereenigt de machtsmiddelen der Bourgeoisie met die der Absolute Monarchie. Zijn krachten, zijn expansiekracht, zijn, door dit alles, grooter dan die van Engeland zonder zijn kolonies. | Maar Duitschland is afgesneden van volkomen expansie. Het kwam 1 te laat tot de macht. De beste stukken der aarde waren al in het bezit van anderen. En de Mogendheden hebben gezorgd, dat het niets I of bijna niets kreeg. Alle pogingen van Duitschland, om iets ' van beteekenis' te krijgen, zijn geheel of bijna geheel verijdeld.. Marokko kwam aan Frankrijk, aan België de Congo, Engeland nam het grootste deel van het overig Afrika, den Bagdad-spoorweg kon Duitschland niet alleen houden, van alle zijden kwamen «ülijnen in andere handen. In Azië bekwam het zoo goed als niets, rn Afrika

Sluiten