Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterkte in politiek opzicht meer dan goed maakt door zijn geest en wil.

Het Russische Proletariaat zal, spoedig, de Russische toestanden Westersch maken.

Gij kunt, gij mooj|t niet meer dat proletariaat beoorlogen.

Wij antwooiden: Voor de groote Naties als Duitschland, Rusland, Engeland, Frankrijk, bestaat geen gevaar, dat de Natie, het Vaderland zal vergaan. Rusland, noch Frankrijk, noch Engeland zullen Duitschland annexeeren, evenmin als Duitschland hen.1)

Het was Rusland niet te doen om Königsbergen, doch om Erzeroem. Duitschland niet om Calais of Boulogne, zoomin als om Kent of Ierland, doch om Mesopotamië en Congo, Frankrijk niet om gebied in Europa, zelfs niet om den Elzas, zoozeer als om Syrië en Afrikaansch en ander Aziatisch bezit. Etc. etc.

Wij antwoorden: maar al was dit zoo, al werd uwe Natie, uw Nationaliteit, een deel van uw land bedreigd, honderd en duizendmaal erger is de voortdurende bedreiging van uwe, van alle naties, door het Imperialisme met zijn reeks van oorlogen, zijn mogeliiken ondergang van het Proletariaat.

Daardoor wordt eerst recht het geluk, de welvaart, ja misschien zelfs het bestaan der Nationaliteiten in gevaar gebracht.

Wij antwoorden: Het is uw bourgeoisie, die u dit voorspiegelt, dat deze, dat elke Imperialistische oorlog een oorlog is ter bescherming van, ter verdediging van uw Vaderland, uw Nationaliteit.

Zij bedriegen U.

Om U als Soldaten, voor hun doel, hun ware doel, dat zij u niet zeggen, mee te krijgen.

Om u over te halen, dat gij u voor hen, hun doel, slachten laat.

Daarom zeggen zij, dat de Oorlog, zooals vroeger vaak, gaat omhet Vaderland, om de Nationaliteit.

Maar hun Doel is uitbreiding van hun bezit, in de Koloniën vooral. Onderdrukking van zwakkere volkeren daarginds, van proletariërs daar en hier.

Gij strijdt voor hün Wereldmacht, hun winst.

Wij antwoorden u, dat, als gij die voor hen grooter gemaakt hebt, zij u, en al uw broeders buitenslands, daarmee des te zwaarder zullen verdrukken.

Het Imperialisme brengt hün winst, maar u ontzaglijke nadeelen. Het overstelpt u met lasten, het doet allen vooruitgang ophouden, het verscheurt de eenheid van het Internationale Proletariaat, het vermoordt . u, het dreigt u met ondergang. En het blijft dit doen.

') Wat de kleine naties betreft, hun nationaliteit wordt zeker bedreigd. En wel van alle kanten. Door „vrienden" en vijanden. Een zelfstandige politiek kunnen zij niet blijvend voeren. Het proletariaat dier landen heeft zich dus, behalve om. de andere redenen, ook hierom te richten naar de dooi ons verdedigde politiek der proletariaten der groote landen.

Voor zoover Nationaliteit beteekent nationale cultuur, hierover spreken wij? verder in dit geschrift.

Sluiten