Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat dichtbij is, te trotseeren om een ander gevaar, dat grooter is, maar verder af.

Maar het is immers juist de taak der sociaaldemokratie het onbewust instinct der arbeiders te veranderen in verstand?

Hiermede hebben wij, naar onze meening, ook het derde argument: het gevaar van een inval, en daarmede alle argumenten weerlegd.

Het Imperialisme dus, deze hoogste ontwikkeling van het Kapitalisme tot nu toe, smelt de Proletariaten der wereld aanéén, voor het eerst, tot een Internationale Actie.

Het Imperialisme is de vuurgloed, waarin het Proletariaat aller landen tot één handelen zich aanéén smeedt.

Deze Wereldoorlog, de Imperialistische Oorlog, is de smeltkroes, waarin het Proletariaat der Wereld, voor het eerst, tot Eenheid komt.

Het Imperialisme loutert het Proletariaat, terwijl het hen voor het eerst, maar voor eeuwig, brengt tot Intei nationaliteit.

Het Imperialisme is dus niet, zooals Kautsky en de Radicalen, de z.g. Marxisten, en de Revisionisten in Duitschland en elders, denken, een bijzaak, een voorbijgaand verschijnsel, het is het groote punt, waarom de sociale ontwikkeling, de opkomst en de strijd der Arbeidersklasse, de Revolutie zelf zich wentelt. Het is het groote vraagstuk van de opvatting waarvan en den strijd waartegen, voor langen tijd, voor goed, alles voor het proletariaat afhangt.

Het is het vraagstuk, waarvan de geheele ontwikkeling van den strijd der arbeiders afhangt.

De Internationale Sociale Revolutie — zij kan niet anders dan Internationaal zijn, — hangt van den strijd tegen het Imperialisme af.

Niet in dien zin, dat hij het Socialisme in eens brengt. Maar in dezen, dat hij ons een geweldig stuk verder, langs revolutionairen weg, tot het Socialisme brengen kan.

Als die strijd maar revolutionair wordt gevoerd.

De Duitsche Arbeidersklasse heeft dien strijd zelfs niet gestreden. Zij is met het Imperialisme meegegaan. Daarmee heeft zij zich zelve, haar eigen zaak en die der Internationale verraden. «

Er blijft ons nog over een argument te weerleggen, dat een deel der Duitsche Sociaal-Demokratie voor haar vrijwillig meegaan met den oorlog, heeft gegeven.

Een deel der Duitsche arbeiderspartij zegt: ons doel met den strijd tegen Rusland is Polen te bevrijden en Finland en de Russische cirbcidcrs

Eigenaardig: dezelfde strijd, die de Engelsche en Fransche arbeiders wil verpletteren, wil de Russische en de Poolsche en Finsche opheffen.

Maar gij kunt de Polen en Finnen en Russen niet bevrijden, want dat hangt niet van u af. Dat hangt van uw meester, den Keizer, en de jonkers en uw kapitalisten af. Die willen de Russen en Finnen en

Sluiten