Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polen niet bevrijden. Hebt gij de leiding van den oorlog of zij? Zij

hebben te groot voordeel van de Russische autokratie achter hen —

'tegen u. Zij zullen nooit zoo ver gaan, dat zij het Czarisme verpletteren of vernederen.

Zij voeren — en gij met hen — den oorlog vooral, in de eerste plaats, tegen Frankrijk en Engeland. Dit is een imperialistische oorlog. Zij willen Fransche, Belgische en Engelsche koloniën, in de eerste plaats.

Gij voert den naam van Marx aan, en zegt dat die, in zijn tijd, Rusland ten onder wilde brengen om de arbeiders te bevrijden.

Dit, dat gij dit zegt, toont de ellendige zwakheid van Uw politiek.

Marx wilde nooit een land, waar de arbeiders zoo machtig reeds waren, bestrijden.

Marx wilde nooit een oorlog, die het Czarisme misschien krachtiger maakt.

Marx wilde-nooit Rusland bestrijden door de Fransche en Engelsche arbeiders zwakker te maken!

Maar dit toont ook de valschheid van uw politiek!

Want gij Duitsche Sociaaldemocraten, een groot deel van u, kendet zeer goed uw eigen Imperialisme.

Gij wist, een groot deel van u wist, dat het er op uit was, en moest zijn, om Frankrijk en Engeland (en België en Portugal) aan te vallen ter wille van koloniën. Honderdmaal stond dat in uw bladen.

Gij wist, dat de strijd niet tegen 'Rusland ging.

De Duitsche Regeering heeft den strijd met Rusland gebruikt om u mede te krijgen, maar een deel van u is maar al te gaarne meegegaan.

De ware reden, waarom dat deel aan den oorlog heeft deelgenomen, is niet de strijd tegen Rusland, maar het willen meedoen aan koloniale politiek, aan Imperialisme,') met de bourgeoisie, en, bij een'ander deel, gebrek aan moed om zich daartegen te verzetten.

En datzelfde was hét geval ook bij andere partijen der Internationale.

Hierop kom ik nader nog terug.

Wat gij zegt niet te willen: Frankrijk en Engeland vernederen en verzwakken, dat doet ge. En wat ge zegt te willen, — Rusland vernederen; — dat kunt ge niet.

Dit toont genoeg de jammerlijke zwakheid van uw politiek.

Gij deedt beter het bloed van dezen oorlog alleen en geheel over te laten aan het Kapitaal.

üij deedt beter de Russische arbeiders niet op deze wijze te willen bevrijden !

De Russische arbeiders kunnen alleen zichzelf bevrijden. Maar de Cultuur!

') Er heerscht bij de Europeesche Arbeidersklasse, bij een groot deel van haar, een verborgen Imperialisme en Nationalisme. Bij de bespreking van het Reformisme zal dit uitvoerig behandeld worden.

Sluiten