Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen laat gelden, maar, alle mogelijkheden en moeilijkheden overwegend, tot niets-doen komt, tot niet-strijden, de zaak van het strijdende proletariaat verraadt. v s

Er zijn oogenblikken, dat de nederlaag beter is dan het ontloopen van het gevaar. .-■

Er zijn oogenblikken, dat het wijken voor het onmiddellijk gevaar het verlies in de toekomst beteekent, — waarin men alles moet opofferen om de toekomst te waarborgen. >

Er zijn oogenblikken, waarop men, trots alle moeilijkheden, strijden moet. Op straffe van erger, o Dit was een van die oogenblikken.

Het Kapitalisme kwam voor het eerst met zijn hoogste, met zijn geheele kracht, om de wereld te veroveren, maar ook om het proletariaat voor een groot deel te dooden, en het in zijn geheel, doorzijn expansie over de geheele aarde, voor lange, lange 'jaren opnieuw zwaarder te knechten, om het, misschien voor langen tijd, zijn ekonomischen ondergang tegemoet te voeren.

Het deed dat voor het eerst met een wereldoorlog.

Hiér gold het: Principiis obsta.1)

Hier was het oogenblik voor het proletariaat om te toonen, dat net

dit begreep. , . , ,

Hier was het oogenblik om den strijd aan te binden, te aanvaarden, omdat, als men eenmaal gebogen heeft, de strijd oneindig moeilijker wordt.

Het proletariaat begreep dit niet. Het boog, uit onverstand, uit lage zucht naar kleine, niet te bereiken voordeden, uit lafheid.

Het proletariaat boog als de knecht, die het is. Het deed geen poging tot strijd voor de vrijheid.

Het verzwakte zich zelf daardoor, voor zeer lang.

Het zal nu ook als knecht behandeld worden, als een knecht, die de vrijheid niet wil, en een veel zwaarder juk zal na den oorlog op zijn schouders gelegd worden.

Resumeeren wij in het kort: toêj ' '

De Duitsche Sociaal-Democratie heeft, toen het Proletariaat van Europa door dezen wereldoorlog met ondergang werd bedreigd, niets gedaan om hem tegen te houden.2) Integendeel, zij heeft in haar vertegenwoordigers, het Imperialisme geholpen om den moord op, de verzwakking van en, misschien, den ondergang van dat Proletariaat voor te berdden, 3 , . ~r*

De Duitsche Sociaal-Democratie heeft, door. zich voor den oorlog te verklaren, het Internationale Proletariaat verzwakt, jmaar het Internationale Imperialistische Kapitaal tot een alles beheerschende macht gemaakt, — ook voor de Toekomst. . ..

Het Proletariaat, het Duitsche vooraan, was de eemge vijand van

J) Verzet u als het kwaad begint.

2) De demonstratie op den Dinsdag-avond vóór den oorlog, veel te laat gehouden, was gelijk niets.

Sluiten