Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wist niet wat te doen.

Met één woord: He) kende den Internationalen strijd voor het ver afliggende hoogste Doel, het Socialisme niet.

Want de Strijd tegen het de Wereld beheerschende Imperialisme, dat is de strijd voor het Socialisme. I Onkunde was het dus die het internationale Proletariaat zoo deed | handelen. In de eerste plaats Onkunde.

1 Er is in de Arbeidersklasse, in den Arbeider, een groote mate van

bewustheid noodig, zal hij internationaal optreden, j Het Nationalisme van den proletariër is van geheel anderen aard dan

dat van den' bourgeois. De Natie is voor den bourgeois de natuurlijk l gegroeide politiek-ekonomische organisatie, die hem, door haar Eenheid I en Macht, in staat stelt, in het binnenland en naar buiten, zijn kapitaal I productief te maken. De Natie beheerscht voor hem de arbeiders in j het binnenland, yerdedigt gewapend zijn belangen en vergroot haar j macht voor hem in het buitenland.

Dat is de oorzaak van het Nationalisme van den bourgeois, dat dus Jin de hoogste mate actief is, evenals zijn kapitaal.

De arbeider daarentegen , heeft geen kapitaal, hij ontvangt slechts I loon. Zijn Nationalisme is dus passief, evenals het ontvangen van

loon passief is.

Maar toch, de Arbeider leeft, in overgroote meerderheid, van het nationale kapitaal.

Het nationale kapitaal is wel zijn vijand, maar het is de vijand van wien hij eet, die hem te eten geeft.

De arbeider is dus wel passief nationalistisch, maar hij is, en moet, zoo lang hij niet waarlijlt socialist is, noodzakelijk zijn.... nationalistisch.

Omdat de natie, het kapitaal der natie, de grondslag van zijn leven is. 1 Hij meent dus, en moet dus, zoo lang hij niet socialist is, meenen, dat het belang van het nationale kapitaal het zijne is, en dat hij het tegen vijanden verdedigen moet, omdat het kapitaal's behoud ook zijn ' behoud is.

. Het Nationalisme bestaat bij den arbeider uit een reeks van meest kleine gevoelens en.instinkten, zich aansluitende bij en zich groepeerend

lom het instinkt van zelfbehoud. In de eerste plaats het instinkt van net behoud van het leven door het werk, het loon. En daarbij aansluitend en daarop berustend kleine gevoelens van huis, ouderlijk huis, huisgezin, traditie, gewoonte, kameraadschap, naaste omgeving, volk, klasse in het volk, partij, — en de instinkten van het behoud daarvan, — die alle onmiddellijk op den persoon betrekking hebben en dus met, het instinkt van zelfbehoud in het nauwste verband staan. In het gewone leven bijna sluimerend, ontwaken zij, wanneer er gevaar hen. dreigt of schijnt te dreigen, juist door hun verbinding met het instinkt van zelfbehoud, met elementaire kracht.

En zij krijgen een gloed van hartstocht,' haat voor den vijand, en fanatieke liefde voor het eigen land, wanneer het instinkt van zelfbehoud zich met de sociale instinkten van genegenheid voor en eenheid met de gelijken, — hier de volksgenooten, — verbindt. Er is een groote mate van bewustzijn noodig om op een gegeven oogenblik, op ieder

Sluiten