Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik, altijd, dat instinkt, die gevoelens voortdurend te kunnen overwinnen, en den klassenstrijd niet op te geven ter wille van den strijd voor de Natie.

Zoo moet de arbeider weten, dat het Nationalisme hem onder het Kapitalisme nu nadeelen brengt, veel grooter dan de voordeden. Hij moet weten, welke voordeden, welke nadeelen. Hij moet die hebben vergeleken. En die gedachte, die kennis, moet zóó zijn, zóó sterk in zijn bewustzijn zijn overgegaan, dat zij de instinkten van het Nationalisme niet alleen weet te overwinnen, maar vervangen heeft. Dit is een ontzaggelijk moeilijk en langdurig werk.

Want daartoe is er in de Arbeidersklasse, in eiken Arbeider, een groote mate van bewustheid en kennis noodig van het Imperialisme. ^Het Kapitalisme staat tegenover den Arbeider in de werkplaats, in de vakvereeniging, in den Staat. Hel is dus: nationaal. Het Imperialisme staat tegenover hem door de buitenlandsche politiek van den Staat, de Hooge Bank, het kapitalistisch Syndikaat, de Wereldtrust, de Wereldpolitiek.

Er is een groote mate van kennis, noodig om altijd, voortdurend, bij alle vraagstukken van den strijd (den vakvereenigings- en politieken strijd) den samenhang daarvan met de Wereld-politiek, het Internationale Imperialisme te begrijpen.

Zoo moet de Arbeiuer weten, dat het Imperialisme de geheele politiek beheerscht, en hoe, — dat het de arbeidersklasse met ondergang en scheuring bedreigt, doordat het eindelooze oorlogen brengt, dat onder het Imperialisme geen afweer-oorlogen meer gevoerd worden, dat, ten slotte en vooral, het Imperialisme (en hierin hangt het zoo zeer samen met het Nationalisme, dat het er één mee wordt) alle nationale Kapitalismen tot één vereenigt tegen het Wereldproletariaat, dat dus daartegen één zijn moet. Dat dus de strijd tegen het Imperialisme de strijd voor het Socialisme is.

Dit alles moet de Arbeider weten. En ook dit niet met holle woorden en lrasen, met hol, oppervlakkig, voorbijgaand begrip, maar met diep, volkomen weten; — het begrip moet als in zijn bloed zijn overgegaan.

Ook dat is een langdurig, moeilijk werk.

Het kennen van het Imperialisme en het daarmee samenhangend uitdelgen van het Nationalisme is een zeer hooge stap, een enorme stijging in het Bewustzijn, dat wil zeggen dus in de ontwikkeling van het strijdend Proletariaat.

De nieuwe propaganda, die daarvoor in dit nieuwe tijdperk van het Kapitalisme, het Imperialistische, noodig is, is een der heerlijkste, schoonste en vruchtbaarste werken, die voor het Socialisme gedaan kunnen worden.

' Tegen het Nationalisme, tegen het Imperialisme, vóór het Socialisme. ! Het Proletariaat had dit.alles nog nooit gedaan. Het was altijd alleen nationaal, nog nooit internationaal opgetreden.

Het was ook nog nooit tegen het internationale Imperialisme opgetreden.

Het Nationale, en dus ook het Internationale Proletariaat — kende den strijd tegen het Internationale Imperialisme niet.

Sluiten