Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door koloniën en invloedsfeeren, voor de koloniale politiek. Zij vragen niet of het proletariaat daardoor klassebewust, rijp voor de revolutie van binnen, in den geest, revolutionair en socialistisch wordt.

Zij vragen alleen naar het onmiddellijk voordeel .... voor het kapitalisme.

De koloniale politiek, de nationale koloniale politiek, — dus ook het Imperialisme, — dus ook de Imperialistische Oorlog, — kunnen zooals wij boven reeds aantoonden, door de kapitaals-expansie die zij brengen, enorme voordeden, voor de Bourgeoisie der Natie, opleveren Zij brengen nieuwe kapitaal-belegging, vergrooting der industrie, nieuwen rijkdom. Zij breiden den Handel, het Transport, kortom het heele ekonómische leven der Natie enorm uit. Wel brengen zij ook, als het proletariaat aan ze meedoet, ondergang van het klasse-bewus'tzijn der Massa, en dus op den duur ondergang van het proletariaat; wel brengen zij voor het proletariaat zwaren druk, belastingen en militarisme oorlog en scheuringen, maar dit doet er voor die Reformisten niet toe' Als het Kapitaal zich maar uitbreidt en bloeit. Daarom zijn vele, de groot-burgerlijke Reformisten, voorstanders van ; koloniale politiek, en dus Imperialisten.

Zoo bijv. Schippel en Calwer in Duitschland, Van der Velde die de annexatie van den Congo door België goedkeurde, in België Van Kol : die een .opdracht der Regeering aannam, om het Imperialisme in Indië

te bevorderen, in Holland. Enz. I Andere Reformisten zijn voor de koloniale politiek om de kleine , directe verbeteringen, die zij voor het Proletariaat brengt, ook onverschillig wat er in de toekomst door komt.

Wij hebben boven gezien, dat de koloniale politiek, en dus het Eïe' aan sommige groote of kleine groepen van aibeiders ™lk lne voordeden kunnen geven. Er komt werk en loon. Ook

af h„ lburgerS* de kleine bazen en winkeliers, vallen er droppels af van de gouden winsten in de koloniën gemaakt

en Z1J" dC Duitscne kleinburgerlijke reformisten, zooals Bernstein

en Noske enz. enz., voor de koloniale politiek.

Troetoïï" SZJï vv^ ¥ ^burgerlijke reformisten, zooals iroelstra, Schaper, Vliegen, de Kamerfractie, de geheele leidinc en

Jan de zdSrH dChr ï °' R V°°r de koloniale Poli'iek> e" *' v aLeï t Dairnm Sn d,ghnd,e,l de «"middellijke vrijmaking van Indië. >wenSdFnlVVn k,ol°me-bezittende en imperialistische landen der

wereld. Engeland, Duitschland, Holland, Frankrijk, België en ook in

«"Amerika ï 7*Idhande,. wereld-invloed/ weSgezag hoop : «ane, Amerika, Australië, enz. enz., een menigte der leiders en £»n massa der arbeiders vóór koloniale politiek, d. w z*. voor héiïplriÏÏsm? derden.^ JU'St ^ P°Htiek' die de ^visionisE bévof:

En daarvan juist beloofden zij den arbeiders grooie winst.

FÏÏst dat „1!?? h' belu,s!-°p winst' &n&n i"ist daarop in! Imperialisme k hJT P°ht'ekJ Waf0p het imperialisme berust, dat het S aan. "amen arbeiders van de Reformisten óver, van

Maar Imperialisme is Nationalisme. *

Sluiten