Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ontwapening! — de volken der aarde staan in rijen van duizenden kilometers tegenover elkaar, druipend van bloed!

De Revisionisten hebben de verzachting van den klassenstrijd beloofd, — de Wereldoorlog, het Imperialisme aller Naties, zij zijn een ver-' scherping van den klassenstrijd, zooals er nog nooit plaats vond, sinds het Kapitaal bestaat.

De Revisionisten hebben voordeelen van koloniale politiek beloofd de koloniale politiek brengt juist den ondergang.

De Revisionisten hebben hervorming voor de toekomst beloofd. Na dezen oorlog dreigt nieuwe oorlog, nieuwe wapening. En dus verkwijning en ondergang. En dus geen hervorming. —

Een klasse, die 20 jaar gehoord heeft, dat zij in de bourgeoisie vertrouwen hebben moet, kan haar niet meer béstrijden. —

Terwijl de Revisionisten (met de burgerlijke partijen) den arbeiders vooruitgang beloofden, bereidden zij door de arbeiders te verblinden den ondergang voor van het Proletariaat.

Dit is het toppunt van het Revisionistisch bedrog, waartoe het komen moest.

Maar het is ook de ondergang van het Revisionisme, van den strijd-voor-het-kleine-alleen.

Het is de ondergang van deze tweede, de hervormende, fase van den Arbeidérsstrijri.

Want de Reformisten z-ijn niet alleen, naast de Kapitalisten en de Onkunde der Arbeiders, de oorzaak van de machteloosheid, de onwetendheid, de lafheid, het Nationalisme, het Chauvinisme, het Imperialisme van nu van het Proletariaat, van de ellende, de scheuring, de verzwakking nu, maar zij zijn ook de oorzaak van, mede-verantwoordelijk voor en mede-schuldig aan al wat na den oorlog komen zal: de verzwakking voor langen tijd, de Ellende, het ophouden van alle Hervorming, de noodzakelijkheid om met een zeer verzwakt Proletariaat den Strijd, de noodzakelijkheid misschien "om met een geestelijk gedemoraliseerd proletariaat den strijd voor de Revolutie te herbeginnen.

O, mocht het door den uitslag en den afloop en de ellende en de gevolgen, die deze oorlog brengt, gebeuren dat de Reformisten, en al wat hun gelijk is, door het arbeidende volk werden weggevaagd !

De schrijver dezer brochure en de partij waatYtoe hij behoort, hebben reeds veie jaren geleden, het Proletariaat van hun land gewaarschuwd llij zelf en de leden zijner partij hebben in tallooze vergaderingen brochures en courantenartikelen over het Imperialisme, tot den oorlog toe, gezegd dat van alle schoone beloften der bourgeoisie en der Revisionisten niets komen kon, want dat het Militarisme, de koloniale politiek, kortom het Imperialisme alle geld voor zich eischte alle vooruitgang tegenhield, de lasten verzwaarde, en dat waarschijnlijk een wereldoorlog, een tijdperk van wereldoorlogen in aantocht was Daarom vporal veroordeelden wij het samengaan met burgerlijke partijen M^ni,etS/°,uden doen- Wij' ^ daarom door de revisionisten uit de wederlandsche sociaal-demokratie gesmeten en hebben een eigen partii moeten stichten! & '

Sluiten