Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bedreigt het proletariaat met een periode van achteruitgang, verzwakking, ondergang misschien, — de radikalen van het slag van Kautsky, weten niet wat te doen. Het eenige wat zij zeggen is: houdt uw politieke en vakvereenigingsvergaderingen, houdt 's avonds een demonstratie en stemt op uw tijd voor het parlement.

Meer nog: het gansche kapitalisme der wereld, althans een reusachtig gedeelte er van, keert zich voor het eerst in de wereldgeschiedenis tegen het proletariaat van geheel Europa, van een groot deel van Azië, van Australië, van een- deel van Amerika, van een deel van Afrika, met één daad.

Voor het eerst komt het proletariaat der wereld, als geheel, rechtstreeks in botsing met het wereldkapitaal. En de Marxist, de leerling van Marx, weet niet anders tot het proletariaat te zeggen dan: gij moet ieder voor uw vaderland vechten, gij moet den wil der kapitalisten doen.

Wij willen, omdat het bestrijden en het overwinnen van dit soort van Marxisme, evenals van het Revisionisme, een levenskwestie is vo^r het proletariaat, nog een ander voorbeeld aanvoeren.

Utnow (zie „Parteizusammenbruch" blz. 13-21) meent dat de poging f om het Imperialisme den weg te versperren en dus te overwinnen, niet ! gedaan moet worden, omdat het Imperialisme een historisch noodza j kelijke ontwikkelingstaze van het kapitalisme is. De strijd tegen de machine was een domheid. Zoo zou de strijd om het Imperialisme . j te vernietigen een domheid zijn. T^Met Kautsky is Cunow het klassieke voorbeeld van de oude Marxisten.

IDe een zegt: de arbeiders kunnen het Imperialisme niet bestrijden, zij moeten in het Imperialisme berusten. De ander meent: zij mogen het niet bestrijden, omdat het Imperialisme historisch noodzakelijk is. §P Kautsky zegt wel'dat hij het Imperialisme wil bestrijden. Maar het eenige werkelijke wapen tegen het Imperialisme wil hij niet, d.w.z. hij wil niet de Massa-actie.

Ook Cunow zegt dat hij wil strijden. Hij wil zelfs de Massa-actie.

Maar alleen in de toekomst, in een.niet aangeduide, verre toekomst.1)

Hij wil dus nu het eenige werkelijke wapen niet. Hij wil dus den strijd niet.

Kautsky wil het rad der geschiedenis terugdraaien. Het kapitalisme moet terugkeeren tot zijn oude vormen uit den voor-imperialistischen tijd: tot politieke verbonden en handelsverdragen. Kautsky is ook utopist: het Imperialisme moet tot zachte middelen overgaan: tot scheidsgerechten en ontwapening.

Kautsky wil niet den laatsten reusachtigen strijd tot verbreiding van het kapitalisme over de aarde, waaruit het socialisme zal voortkomen. De reuzenstrijders moeten tot een vergelijk komen — nu reeds.2)

Kautsky wil machteloozen, utopischen tegenstand.

Feitelijk is Kautsky dus degene die de machine weer door het handwerk wil vervangen.

') Zie „Parieizusammenbruch" blz. 21.

2) Waarom een vergelijk, ontwapening e.d. nu onmogelijk zijn, bespreken wrj > in het voorlaatste hoofdstuk.

Sluiten