Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen! Zij zouden den strijd voor de. verwezenlijking van het socialisme kunnen beginnen, in een voortdurenden geweldigen strijd de politieke macht kunnen veroveren, en, technisch met betrekkelijk weinig moeite, de maatschappij kunnen hervormen.

Maar dit zijn beweringen. Die wij slechts daarom vooraf doen gaan en tegenover die van Cunow stellen, opdat de lezer dadelijk de hoogere bewering hoore.

Voor wij verder op haar ingaan, willen wij Cunow's meening over de noodzakelijkheid van het Imperialisme en de onmogelijkheid om het te bestrijden, weerleggen.

Wij zagen dat Cunow geen werkelijken strijd wil.

Een zonderlinge bewering, dat het proletariaat iets niet moet bestrijden, het niet den weg moet zien te versperren, omdat het een noodzakelijke faze in de ontwikkeling is.

Een zonderlinge bewering, vooral voor een Marxist.

De meest algemeene zin van het Marxisme is het begrip van de dialektische ontwikkeling, de ontwikkeling door strijd.

Dat twee dingen zich te zelfder tijd kunnen ontwikkelen, en dat door den strijd tusschen die twee dingen een nieuwe omwikkeling, een nieuw ding ontstaat.

Zoo bijv. de ontwikkeling van de kapitalistenklasse, de ontwikkeling van het socialisme.

De kapitalistenklasse ontwikkelt zich door de kapitalistische productiekrachten. Maar te midden van deze productiekrachten ontwikkelt zich ook het proletariaat.

En door de ontwikkeling van beide, van de kapitalistenklasse en van het proletariaat, ontwikkelt zich de strijd tusschen beide. En door dezen strijd het nieuwe: uit het kapitalisme het socialisme.

De ontwikkeling van het kapitalisme is noodzakelijk, de ontwikkeling van het proletariaat is noodzakelijk, de strijd tusschen beide is noodzakelijk, — en door dezen strijd alleen komt het socialisme, dat door dezen strijd noodzakelijk wordt.

Zonderling om te hooren, dat men niet moet strijden, omdat de ontwikkeling van het kapitalisme noodzakelijk is.

De ontwikkeling van iedere fase van het kapitalisme is noodzakelijk, ook die van het Imperialisme. . ■

Zonderling om te hooren dat men daarom het Imperialisme met moet bestrijden. . , . . .

Men gelooft zijn oogen nauw, als men dit een Marxist beweren ziet.

Maar dat is toch ook nooit de leer, nooit de practijk geweest! Hebben wij ooit iets niet bestreden omdat het noodzakelijk was t Ja, wij hebben nooit iets, dat noodzakelijk was, willen vervangen door iets achterlijks. Maar dat willen wij ook nu niet.

De vergelijking van Cunow is onjuist. Eens hebben de arbeiders

Sluiten