Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel wordt er in jonge agrarische landen veel vreemd kapitaal ingevoerd, maar dit wordt als in Noord-Amerika, snel door het nationale overtroffen.

Wel zijn er Internationale Trusts van Nationale Maatschappijen gevormd, maar daarin leven de Nationale Kapitalen tegenover elkander nog vaak als vijanden, als concurrenten, die alle voor zich het grootste deel opeischen. Zoo in de groote Scheepvaarttrust tusschen Europa en Amerika.

Wel zijn er ook reusachtige Trusts gevormd van Nationale Kapitalen tot één Internationaal geheel, maar dit strijdt dan weder met reusachtige combinaties van andere landen. Zoo de Nederlandsch-Engelsche Combinatie, de Dordrechtsche Koninklijke-Shell groep, die met haar Petroleum-Monopoliës een woedenden strijd voert tegen de StandardOil Company van Amerika.

Wel wordt er'in de kapitaal behoevende landen veel internationaal kapitaal geïmporteerd, maar een zeer groot deel daarvan blijft nationaal tegen andere nationale kapitalen strijdend kapitaal.

Maar deze Internationale kapitalen zijn tegenover de Nationale kapitalen nog zulk een een minderheid, dat zij er tegen verdwijnen.

In die ontzaglijke verwarring van landen, elk op eigen trap van ontwikkeling, waartusschen geen evenwichtstoestand heerscht, maar die elk hun eigen verhoudingen en voorwaarden hebben, bestaat de internationalisatie dus nog weinig.

En waardoor wordt nu het Kapitaal in al die landen gestuwd ? In Engeland, Frankrijk, Duitschland, de Vereenigde Staten, — in Italië, Nederland, Zwitserland, Spanje, Noorwegen, Zweden, Denemarken, — in Rusland en japan, — in Canada, Argentinië, Zuid-Afrika, Australië, — in Engelsch- en Nederlandsch-Indië, Algiers, Marokko, Egypte, in den Congo, Britsch- en Duitsch-Afrika, in Hongkong en Shanghai, in Kiaotsjou, en andere deelen van China? — Door de Natie, de Natie die daar leeft of de macht heeft, door de Natie als Eenheid, als Geheel, als Macht. WMf

In al de kapitaalkrachtige landen van Europa en Amerika welt en stroomt het Kapitaal, door de loonarbeiders gemaakt, op, en vloeit weg, gestuwd door de kracht der Natie. In al de nog niet kapitaalkrachtige, niet volkomen, slechts gedeeltelijk industrieele landen, als sommige deelen van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Japan, wordt het bewaard en vermeerderd om het land, de Natie, te maken industrieel en kapitaalkrachtig.

Uit al de kapitaal-zwakke, door vreemd Kapitaal uitgebuite landen van Azië en Afrika stroomt het daar gevormde nieuwe kapitaal weg, om de Naties, die hier heerschen, maar daar ginds, ver over zee liggen, te verrijken. Uit Perzië, Indië en Centraal Azië, uit Marokko en Algiers, Egypte en Soedan, Congo en geheel Centraal Afrika.

Maar alle landen, behalve dan misschien die der laatste soort, die al te zwak zijn, probeeren kapitaalkrachtig te worden of krachtiger en de hoogste macht te verkrijgen.

Engeland, Duitschland, Frankrijk, de Vereenigde Staten, Rusland, streven naar de allerhoogste kapitaalsmacht. Italië, België, Zweden, Denemarken, Holland, Zwitserland, Japan naar hooge macht.

Sluiten