Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HPt zal de leuze zijn, waarop allen weer bijeenkomen. Het zal van KaïS^to? diïïL8en Reformist de leuze worden voor de toekomst. Heizaf ook de leuze worden van weder-aansluiting bn de bourgeoisie

Allen die het Proletariaat tegenhielden en bedrogen allen die stemden voor den oorlog, allen, die het Socialisme schonden zullen z ch verzoenen onder die leuze en elkander hun zonden vergeven. Het Sl de leuze worden van de Hereenigde Internationale.

En onder die" leuze zal de Internationale, zullen alle nationale partijen weder worden ontkracht.

En bovendien is de Bourgeoisie, terwijl zij zich tot het uiterst wapent toch ook voor den Wereldvrede, omdat het Kapitaal dan de zwakke volken to de koloniën oneindig sterker nog zou kunnen uitbuiter.

Kon het Kapitaal de koloniën, de sfeeren van invloed de Staten a s China onder zich verdeelen zonder oorlog, dan had het niets uit te geven vSor legers en vloten, maar kon alles aanwenden tot uitbuiting fn uitzuiging van die landen. Dan eerst zou het Kapitaal reusachtig groeien.

Het doel het niet te bereiken doel, der Vredesbeweging is dus, achter haar mooiê frasen: de Kneveling van het Proletariaat, de Onderwerping en Uitbuiting der zwakkere volken. ..... r

Voor zoover zij niet huichelarij of zelfbedrog is, is zij dus reactionair.

Terwijl zij den strijd, het eenige middel, nu nog, tot ontwikkeling, wil doen ophouden, is zij reactionair.

Ia deze algemeene onzekerheid is echter de eerste taak van het proletariaat du'delii"Lngegeven. Wij hebben haar reeds genoemd. Het kan niet meer vooruit «Ln zonder verandering der grondslagen van den staat, waarop her zijn strijd volrt Om met de meest mogelijke energie aan te sturen op de demokratie m het rijk maar oofc in de enkele staten, voornamelijk in Pru.sen en Saksen, is de eerste teak Tan hei proletariaat in Duitschland, zijn eerste internationale taak de strijd teeen wereldpolitiek en militarisme. ... ,

E-tn duidelijk als deze, zijn ook de middelen, waarover wij kunnen beschikken.

B'i de tot nu reeds gebruikte is nog de massastaking gekomen ... Hoe onverzoenlijker, konsekwenter, vaster de sociaaldemokratie blijft, des te eerder zal zii haar tegenstanders overmeesteren " , . .

Kautsky hééft, toen het Imperialisme nog ver was, toen het zich nog ver, als schaduw, als schema vertoonde, het begrepen, gezien en gezegd hoe men het aanvallen moest. - Toen het evenwel in vleesch en bloed, levend, naderde, is • hii en zijn met hem de Radikalen, op de vlucht gegaan. , ,

Dat het Imperialisme en de Imperialistische Oorlog het Proletariaat der Wereld vereenig t. had hij trouwens niet begrepen.

Kautsky - en hij is hierin zeker de woordvoerder der bijna geheele sociaab demokra.ie tot nu toe, - meent dat de belangen der proleianaten der verschillende naties in geval van oorlog verschillend zijn. Hij schrijtt op pag. 246 van „Die Neue Zeit" (November 1914): „In het partij trekken volgens nationale gezichtspunten ligt zonder twijfel een groot gevaar voor de Internationale. Wel is het partijtrekken in den oorlog tot afweer van een vijandelijken inval zeer wel verfcenigbaar met onze beginselen. De beslissing naar dezen maatstaf staat zeker theoretisch niet zoo hoog als die volgens den maatstaf der belangen van het proletariaat der wereld. Maar len eerste faalt deze maatstaf in dezen oorlog bijna geheel " ., . .. „ . . .

Hier ziet men het verschil tnsschen Kautsky en mij duidelijk. Ik meen dat het Imperialisme de behangen van het proletariaat jder wereld gelijk maakt, en dat deze eerste Imperialistische wereldoorlog dit bewijst.

Sluiten