Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zoowel als huichelarij en zelfbedrog, als als middel tot grootere kneveling en uitbuiting, is zij de keerzijde van het Imperialisme.

Vredesbeweging en Imperialisme behooren bij elkander. Zij zijn twee zijden van hetzelfde ding.

Evenals de Sociale Wetgeving, de liefde voor de arbeiders de keerzijde is van de steeds heftiger uitbuiting, den steeds intenser arbeid, den telleren klassenstrijd, — zoo is. de Vredes-, de Ontwapeningsbeweging de keerzijde van het Imperialisme. — Alleen is zij nog onvruchtbaarder.

Evenals de sociale wetgeving moet dienen tot tempering van den klassenstrijd, zoo de vredesbeweging tot vernietiging van den strijd tegen het Imperialisme.

Evenals de sociale wetgeving het middel is tegen den nationalen klassenstrijd, zoo is de vredesbeweging het middel tegen den internationalen.

De Vredesbeweging is wat de Godsdienst is in de Wereld, de Kerk in de Maatschappij, het Hart tegenover het Verstand, de Geest tegenover het Lichaam, het Goede tegenover het Kwade. Zij is, met den Oorlog, het dubbelzinnige, het tweeslachtige van de Maatschappij, die op uitbuiting berust en waarin het Kwade overwint.

De Vredesbeweging is de poging van de Bourgeosie en allen, die met haar denken, om het Kapitalisme in staat te stellen, ook door het Imperialisme, ook door den oorlog, zich uit te leven tot volkomen macht, tot geheele uitbreiding over de wereld.

Zij is de poging om het Proletariaat af te houden van zijn taak, van zijn, poging om, onder het Imperialisme, onder den oorlog, — voordat het Kapitaal zijn taak: uitbreiding over de wereld, geheel vervuld heeft, — het Kapitaal op te heffen en het Socialisme te stichten.

De Vredesbeweging is de poging om door voorspiegeling van de mogelijkheid van den Kapitalistischen Vrede, den Socialistischen onmogelijk te maken.

De Vredesbeweging is de poging van de Bourgeoisie, de Reformisten en de Radikalen, om, nu het Proletariaat staat voor de keuze: Imperialisme óf Socialisme, het Proletariaat te dringen naar het eerste.

De Vredesbeweging is de poging van het Imperialisme der Bourgeoisie tegen het Socialisme van het Proletariaat.

Dwaas, dom en blind het Proletariaat, dat nu al zijn taktiek zou inrichten op dezen toekomstdroom, op vrede onder het Kapitalisme. Misleiders zij, die, bourgeois of socialist, bewust of onbewust, het Protetariaat daarmee willen doen inslapen. Het zou weer zichzelf verdoemen tot passiviteit! Het zou weer, evenals hu, verworgd worden door het Imperialisme en den oorlog, vermorzeld door de ontwikkeling. Het zou weer niets dan nederlagen en nadeel lijden.

Het zou opnieuw ondergaan.

Het Proletariaat' luistere slechts, niet naar de Theorie alleen, maar naar de Werkelijkheid. Het lette slechts op de .leidende kracht, het Groot-Kapitaal. Reeds siddert de grond van nieuwe oorlogen, na dezen. Reeds vallen de nieuwe breuken. Reeds dreunen door den donder der kanonnen nieuwe geschillen.

Sluiten